Kinderopvang: ontwikkeling kind centraal

De ontwikkeling van het kind staat centraal in de kinderopvang. Het gaat daarbij om brede ontwikkeling met aandacht voor sociale activiteiten als samen spelen, samenwerken en leren van en met elkaar. Deze aanpak helpt kinderen bij een goede start in het basisonderwijs en de samenleving. 

Verantwoorde kinderopvang en pedagogische doelen

Een kinderopvang moet verantwoorde kinderopvang bieden. Dit betekent dat de kinderopvang moet voldoen aan 4 pedagogische doelen:

 • Emotionele veiligheid voor het kind bieden
  Medewerkers van de kinderopvang tonen respect voor (de zelfstandigheid van) de kinderen. Maar stellen ook grenzen en bieden structuur, zodat kinderen zich veilig en geborgen voelen.
 • Persoonlijke kwaliteiten bevorderen
  Medewerkers dagen kinderen spelenderwijs uit, zodat ze lichamelijke en verstandelijke vaardigheden leren. Net als taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Zo leren kinderen steeds zelfstandiger functioneren.
 • Sociale kwaliteiten bevorderen
  De organisatie begeleidt kinderen in hun communicatie met anderen. Spelenderwijs krijgen kinderen sociale kennis en vaardigheden, zodat ze steeds zelfstandiger relaties met anderen kunnen opbouwen.
 • Normen en waarden overbrengen
  De kinderopvang stimuleert kinderen om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Zoals een respectvolle omgang met anderen.

Meer toelichting op de doelen vindt u op de pagina Werken aan kwaliteit van kinderopvang.

Pedagogisch beleidsplan

Elke kinderopvangorganisatie heeft een pedagogisch beleidsplan. De 4 pedagogische doelen vormen de basis voor dit plan. Er staat bijvoorbeeld in hoe de organisatie de ontwikkeling van een kind stimuleert en het mentorschap invult. De wet biedt ook ruimte voor een eigen pedagogische invulling. Een kinderopvang mag bijvoorbeeld veel aandacht aan natuur besteden.

De oudercommissie kinderopvangorganisatie heeft adviesrecht op het pedagogisch beleidsplan.

Mentorschap kinderopvang

Elk kind in de dagopvang en buitenschoolse opvang krijgt een mentor. Dit is de contactpersoon voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. Lees meer over de mentor in de kinderopvang.

Van kinderopvang naar basisschool

De kinderopvang volgt en stimuleert de ontwikkeling van de kinderen. Verlaat het kind de kinderopvang? Dan draagt de dagopvang de informatie over de ontwikkeling van het kind over aan de basisschool. Zo kunnen kinderen een goede start maken. Lees meer over de overdracht van informatie als een kind naar de basisschool gaat