Veiligheid kinderopvang verbeteren

De overheid wil de veiligheid in de kinderopvang verder vergroten. En kinderen nog beter beschermen tegen seksueel of ander geweld.

Waarom veiligheid kinderopvang verbeteren?

Kinderen in de kinderopvang zijn kwetsbaar. Zeker als zij zo jong zijn dat de opvang vooral gericht is op de fysieke verzorging. En ze zich nog niet verbaal kunnen uiten. 

Hoe veiligheid kinderopvang verbeteren?

Wat de overheid doet om de veiligheid in de kinderopvang te verbeteren: 

 • Continue screening van medewerkers in de kinderopvang op strafbare feiten

  De overheid laat medewerkers in de kinderopvang sinds 1 juli 2013 continu screenen. En checkt elke dag of medewerkers in de kinderopvang zich schuldig maken aan een strafbaar feit. Vormt een medewerker een bedreiging voor de veiligheid van kinderen? Dan zet de werkgever de medewerker op non-actief. Deze medewerker moet dan een nieuwe VOG aanvragen. Krijgt hij of zij deze niet, dan mag de medewerker niet blijven werken in de kinderopvang.

  Wilt u weten hoe continue screening werkt in de dagelijkse praktijk? Bekijk dan de Handleiding continue screening kinderopvang.
   
 • Personenregister kinderopvang 

  Continue screening beperkt zich nu tot de vaste medewerkers in de kinderopvang en in peuterspeelzalen. Deze screening is nog niet mogelijk voor medewerkers als stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers.

  Er komt daarom een personenregister. In dit register moet iedereen die in de kinderopvang werkt, zich inschrijven. Ook huisgenoten van gastouders en personen die regelmatig aanwezig zijn tijdens de opvang. Hierdoor is het mogelijk om iedereen die een risico vormt voor de veiligheid van de kinderen continu te screenen. Daarnaast draagt het personenregister bij aan de veiligheid in de kinderopvang. De invoering van het personenregister vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2018.

 

 • Meldplicht voor medewerkers in de kinderopvang bij geweld tegen kind

  Heeft een werkgever aanwijzingen van seksueel of ander geweld tegen een kind door een werknemer? Dan moet de werkgever dit melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur overlegt met de werkgever of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Zo ja, dan onderzoekt de politie of de werknemer het misdrijf heeft gepleegd. 

  Werknemers moeten bij aanwijzingen van  geweld tegen een kind door een collega contact opnemen met hun werkgever. Vermoedt de werknemer dat zijn werkgever zich hier schuldig aan maakt? Dan moet de werknemer aangifte doen bij de politie. Ouders kunnen met aanwijzingen van  geweld tegen een kind ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. 

  Wilt u weten wat u moet doen bij aanwijzingen van seksueel of ander geweld tegen een kind? Kijk dan in de publicatie Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang.
   
 • Vierogenprincipe: 2 medewerkers per groep kinderen

  Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen moeten werken volgens het vierogenprincipe. Dit betekent dat er altijd 2 pedagogisch medewerkers aanwezig moeten zijn, die de kinderen in een groep kunnen zien of horen. Een medewerker lang alleen op een groep kinderen is namelijk risicovol.