Veiligheid kinderopvang

Kinderen in de kinderopvang zijn kwetsbaar. Zeker als zij zo jong zijn dat ze zich nog niet verbaal kunnen uiten. De Rijksoverheid heeft daarom een pakket maatregelen opgesteld om de veiligheid in de kinderopvang te waarborgen.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Organisaties in de kinderopvang moeten een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben. Daarin staat welke maatregelen worden genomen om risico’s voor de gezondheid en veiligheid van kinderen te voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan maatregelen om te voorkomen dat kinderen met hun vingers tussen de deur komen of in aanraking komen met elektriciteit. Wijzigingen in dit document kunnen bijvoorbeeld nodig zijn na een verbouwing of als het gebruik van een ruimte verandert. Ook als blijkt dat maatregelen niet effectief of niet adequaat zijn, is een aanpassing van het beleid noodzakelijk.

Verplicht EHBO’er aanwezig

Tijdens de openingsuren van een kinderopvang en peuterspeelzaal moet er minimaal 1 volwassene zijn met een geldig en erkend kinder-EHBO certificaat. Iedere volwassene die bij de kinderopvang of peuterspeelzaal werkt kan deze EHBO’er zijn.

Vierogenprincipe: 2 medewerkers per groep kinderen

Kinderdagverblijven moeten bij de dagopvang werken volgens het vierogenprincipe. Dat betekent dat er altijd 1 volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker. De precieze invulling van het vierogenprincipe kan op ieder kinderdagverblijf anders zijn. Ondernemers in de kinderopvang moeten de oudercommissie hierover om advies vragen en informeren.

Continue screening van medewerkers in de kinderopvang op strafbare feiten

De overheid laat medewerkers in de kinderopvang continu screenen. Elke dag wordt gecheckt of medewerkers in de kinderopvang zich schuldig maken aan een strafbaar feit. Vormt een medewerker een bedreiging voor de veiligheid van kinderen? Dan zet de werkgever de medewerker op non-actief. Deze medewerker moet dan een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Krijgt hij of zij deze niet, dan mag de medewerker niet blijven werken in de kinderopvang.

Lees de Handleiding continue screening kinderopvang

Inschrijving personenregister kinderopvang

Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Voor het inschrijven in het register is een actuele VOG  verplicht (niet ouder dan 2 maanden). Door de inschrijving in het register is het mogelijk om iedereen die een risico vormt voor de veiligheid van de kinderen te screenen. Het register wordt onderhouden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Meer over het personenregister kinderopvang

Meldplicht bij geweld tegen kind

Heeft een werkgever aanwijzingen van seksueel of ander geweld tegen een kind door een werknemer? Dan moet de werkgever dit melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur overlegt met de werkgever of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Zo ja, dan onderzoekt de politie of de werknemer een misdrijf heeft gepleegd.

Werknemers moeten bij aanwijzingen van  geweld tegen een kind door een collega contact opnemen met hun werkgever. Vermoedt de werknemer dat zijn werkgever zich hier schuldig aan maakt? Dan moet de werknemer aangifte doen bij de politie. Ouders kunnen met aanwijzingen van  geweld tegen een kind ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.

Wilt u weten wat u moet doen bij aanwijzingen van seksueel of ander geweld tegen een kind? Kijk dan in de publicatie Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang.