Veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

De Rijksoverheid beschermt gewassen zoals bomen en planten tegen onkruid, ziekten en plagen. Bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw. De overheid maakt regels voor het gebruik van beschermingsmiddelen voor gewassen. Om risico’s voor mens, dier en milieu te verminderen.

Minder of duurzame gewasbeschermingsmiddelen

De overheid wil minder gewasbeschermingsmiddelen gaan gebruiken binnen en buiten de land- en tuinbouw en door particulieren. De overheid wil hiermee milieuvervuiling terugdringen. Er zijn daarom verschillende afspraken en regels.

Weerbare planten en teelsystemen in 2030

De vraag naar gewasbeschermingsmiddelen is nog groot. Met de Toekomstvisie wil het Rijk bereiken dat planten en teeltsystemen weerbaarder worden zodat minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Ook is het belangrijk dat de verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur wordt verbeterd. Dit zorgt voor een duurzame productie. Waardoor ziekten, plagen en onkruiden veel minder kansen krijgen.

Ook daardoor kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk worden voorkomen. Worden gewasbeschermingsmiddelen toch gebruikt? Dan gebeurt dit volgens de regels van geïntegreerde gewasbescherming. Met zo min mogelijk milieuvervuiling en zo weinig mogelijk residuen op voedselproducten. 

Praktijkideeën en kennis voor agrarische ondernemers

Het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 geeft uitvoering aan de toekomstvisie door de doelen voor langere periode te verbinden met de uitdagingen van vandaag. De acties richten zich vooral op de agrarische ondernemers. Het Uitvoeringsprogramma helpt kansrijke nieuwe ideeën in de praktijk en investeert in het ontwikkelen van (fundamentele) kennis. Hiermee krijgen agrarische ondernemers handvatten om stapsgewijs weerbare planten en teeltsystemen toe te gaan passen.

Inzicht in voortgang doelen toekomstvisie gewasbeschermingsmiddelen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil weten of de doelen van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 worden gehaald. Om hier inzicht in te krijgen verzamelt het ministerie gegevens van gewasbeschermingsmiddelen:

Meer over het beleid voor een duurzaam gebruik van beschermingsmiddelen voor gewassen staat in:

Milieubeleid in Nederland

Er zijn in Nederland regels om de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu te verlagen. Het gaat dan om:

  • teeltvrije zones aanhouden;
  • spuitapparatuur gebruiken die de milieuvervuiling met minimaal 75% omlaag brengt;
  • zuiveringsinstallaties gebruiken om het afvalwater uit kassen te reinigen met minimaal 95%.

Deze regels staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Professioneel gebruik buiten de land- en tuinbouw

Valt uw bedrijf niet in de land- en tuinbouwsector? Dan mag u geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Er zijn goede andere mogelijkheden, zoals branden, hete lucht en heet water. Dit staat in het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

We kunnen (nog) niet helemaal zonder gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw. Daarom zijn er nog een paar uitzonderingen. Deze staan in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Particulier gebruik

De overheid wil dat particulieren minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Hiervoor zijn afspraken gemaakt. Deze staan in de Green deal verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Er zijn milieuvriendelijke alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen die u kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij het onderhoud van uw tuin of als u een nieuwe tuin aanlegt.