Toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Om mens, dier en milieu te beschermen moeten biociden en gewasbeschermingsmiddelen aan wettelijke eisen voldoen.

Regels voor verkoop en gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen

In biociden en gewasbeschermingsmiddelen zitten giftige stoffen. Verkoopt of gebruikt u biociden of gewasbeschermingsmiddelen? Dan moet u zich aan regels houden. Op Europees niveau bepaalt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) of de werkzame stof veilig is voor mens, dier en milieu. Is dit het geval? Dan kan deze stof gebruikt worden in een biocide of gewasbeschermingsmiddel. Daarna wordt op nationaal niveau beoordeeld of een biocide of een gewasbeschermingsmiddel veilig is voor mens, dier en milieu. Is dit het geval? Dan kan een middel verkocht en gebruikt worden.

U vindt alle regels voor de verkoop en het gebruik van biociden en gewasbeschermingsmiddelen in:

Nationale beoordeling voor gebruik gewabeschermingsmiddelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besluit in Nederland welke biociden en gewasbeschermingsmiddelen verkocht en gebruikt mogen worden. Ze beoordelen of de middelen werken en of er risico’s zijn voor mens, dier en milieu.

Een toegelaten biocide en gewasbeschermingsmiddel heeft een etiket. Hierop staan de gebruiksvoorschriften. U moet een biocide en een gewasbeschermingsmiddel gebruiken volgens dit etiket;

Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden staan in de toelatingendatabank.