Welke producten moeten een CE-markering dragen?

Veel consumentenproducten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid.

Prestatieverklaring (Dop) nodig

Naast de CE-markering hebben veel bouwproducten een prestatieverklaring nodig. Hierin staan de product- en adresgegevens. Producenten, importeurs van bouwproducten en distributeurs moeten de prestatieverklaring bij hun bouwproduct leveren.

Rol fabrikanten bij CE-markering

Fabrikanten moeten vaststellen of een product aan de eisen voldoet. En of het product een CE-markering moet hebben. Maakt een fabrikant een product binnen de Europese Economische Ruimte (EER)? Dan moet die fabrikant een CE-markering plaatsen.

CE-markering bij producten van buiten de EER

Is het product buiten de EER gemaakt? Dan moet de importeur van het product controleren of het product voldoet aan de eisen. En dus ook of het product de CE-markering moet krijgen.

Brengt de importeur de producten onder zijn eigen naam op de markt? Dan neemt hij daarmee de verantwoordelijkheid van de fabrikant over. Ook in dat geval moet hij zelf de CE-markering plaatsen.

CE-markering plaatsen

Ondernemers mogen bij sommige productgroepen de onderzoeken voor CE-markering zelf uitvoeren. En voor andere productgroepen moeten zij een instelling betrekken die de overheid heeft goedgekeurd. Deze instanties zijn aangemeld bij de Europese Commissie. Op de site van de Europese Commissie staat een overzicht van aangemelde instanties die onderzoeken voor CE-markering mogen uitvoeren (Engels)

CE-markering verplicht voor ruim 20 productgroepen

De CE-markering geldt voor meer dan 20 productgroepen. Dat zijn onder meer:

  • bouwproducten;
  • gastoestellen;
  • speelgoed;
  • meetinstrumenten;
  • mobiele telefoons;
  • liften.

Op de site van de Europese Commissie staat een overzicht van soorten producten die een CE-markering moeten dragen.

Niet verplicht? Dan geen CE-markering

Als ondernemer mag u alleen CE-markering plaatsen op een product waarvoor een geharmoniseerde norm of een Europees Beoordelingsdocument beschikbaar is. 

Producten met CE-markering vrij te verhandelen

Ondernemers mogen alle producten met een CE-markering vrij verhandelen binnen de EER. Nationale overheden mogen geen extra eisen stellen.

Producten die niet voldoen aan eisen CE-markering

Een product mag alleen een CE-markering hebben als het aan de wettelijke eisen voldoet. En alleen als de CE-markering verplicht is voor de productgroep. Voldoet het product niet aan de wettelijke eisen? Dan mag het product niet op de markt verschijnen.

Ontdekt een controlerende instantie een product dat ten onrechte een CE-markering heeft? Dan kan de instantie maatregelen nemen, zoals:

  • de fabrikant verplichten om het product aan te passen;
  • het product van de markt laten halen;
  • (in ernstige situaties) strafrechtelijk vervolgen.