Onderzoek naar post-COVID

Er is nog veel onbekend over post-COVID. Daarom wordt er zowel in Nederland als in het buitenland veel onderzoek naar gedaan. Het kabinet heeft hier tot nu toe ruim € 14 miljoen voor vrijgemaakt.

Lopende onderzoeken naar post-COVID

Er wordt veel onderzoek gedaan naar post-COVID. Zowel via de overheid als daarbuiten. De overheid financiert onder andere onderzoek van ZonMw, het RIVM en Erasmus MC.

  • ZonMw financiert in opdracht van het ministerie van VWS onder andere onderzoeken naar post-COVID binnen het COVID-19 programma. Deze post-COVID-onderzoeken gaan onder andere over de kenmerken en verschillende klachten van post-COVID, de effectiviteit van behandelingen en de manier waarop de (na)zorg kan worden georganiseerd. Daarnaast vindt er ook onderzoek plaats naar medisch-specialistisch zorg en het effect van vaccinatie op post-COVID. ZonMw doet zelf geen onderzoek naar post-COVID.
  • Het RIVM onderzoekt hoeveel mensen met corona op langere termijn nog klachten hebben, wat deze klachten precies zijn, hoe lang de klachten aanhouden, en of die anders zijn dan bij mensen die geen corona hebben gehad. Ook kijkt het RIVM naar overeenkomsten en verschillen in langdurige klachten bij kinderen en volwassenen.
  • Erasmus MC onderzoekt de aard en impact van post-COVID en de geboden zorg onder 10.000 aanmeldingen bij C-support. 

Kennisagenda en expertisecentrum

Ondanks dat er veel onderzoek wordt gedaan naar post-COVID is er op dit moment nog veel onbekend. De overheid vindt het belangrijk dat er snel meer bekend wordt over deze ziekte. Daarom werkt het ministerie van VWS samen met andere organisaties aan de oprichting van een kennisagenda en een expertisecentrum.

Het ministerie van VWS heeft ZonMW de opdracht gegeven voor het faciliteren van deze kennisagenda. De kennisagenda gaat een overzicht bieden van alle lopende nationale en internationale onderzoeken over post-COVID. Deze onderzoeken worden hierin samengebracht en geanalyseerd. Met dit overzicht wordt ook duidelijk waar meer onderzoek nodig is en welke behandelingen kansrijk lijken. 

Daarnaast onderzoeken C-support en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hoe kennis en ervaring uit wetenschap, onderzoek en praktijk op het gebied van post-COVID structureel bijeengebracht kan worden. Daarmee kan mogelijk een expertisecentrum opgezet worden. 

Ook internationaal is er aandacht voor post-COVID. Om de ontbrekende kennis aan te vullen, wordt in Europees verband steeds meer samengewerkt om kennis en onderzoeken uit te wisselen. De Europese Commissie heeft onlangs € 50 miljoen vrijgemaakt voor onderzoek naar de gevolgen en behandeling van post-COVID

Onderzoek naar post-COVID en werk

  • COVWORKS is een onderzoek om inzichten te krijgen in de belemmerende en bevorderende factoren die mensen met langdurige klachten ervaren als ze hun werk weer moeten bevatten. 

Onderzoek naar kinderen en jongeren met post-COVID

Meer informatie over onderzoek naar post-COVID