Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Alle scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open. Om verspreiding van het virus te voorkomen, gelden er extra maatregelen op basisscholen. Naast deze extra maatregelen moet iedereen zich aan de basisregels houden. Op Lesopafstand.nl staat een overzicht van vragen en antwoorden over de heropening van de basisscholen.

Scholen zijn weer open

Zelftesten

Medewerkers kunnen zichzelf twee keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Scholen ontvangen hiervoor zelftesten.  Medewerkers nemen deze preventieve test zelf thuis af. Op de website www.zelftesteninhetonderwijs.nl staat meer informatie voor scholen.

Onderwijspersoneel en thuisblijven

In de volgende gevallen blijven medewerkers van de school thuis:

  • Als zij hebben klachten die passen bij het coronavirus;
  • Als een huisgenoot klachten heeft die passen bij het coronavirus;
  • Als zij vallen onder een risicogroep volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen);
  • Als een huisgenoot valt onder een risicogroep.

Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis

Kinderen blijven bij verkoudheidsklachten thuis en laten zich testen. Ook als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus. Dit is op advies van het OMT.

Kind met een kwetsbare gezondheid

Sommige leerlingen hebben een zwakke gezondheid of zij hebben gezinsleden die behoren tot een risicogroep. Ouders twijfelen daardoor misschien of ze hun kind naar school moeten sturen. Als ze twijfelen nemen ze contact op met de behandelende arts. Of met de jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is.

Kan een kind om gezondheidsredenen niet naar school, dan biedt de school het kind onderwijs op afstand aan. Hierbij krijgen kinderen en ouders ondersteuning en begeleiding. In het leerlingvolgsysteem (lvs) staan de prestaties van de leerling. In het lvs staat ook dat de scholier afwezig is door corona.

Brengen en halen

Voor groep 1 tot en met 6 geldt dat één ouder/verzorger het kind mag brengen en halen. Daarbij blijven zij buiten de school, houden 1,5 meter afstand. Het advies is om een mondkapje te dragen. Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.

Begin- en eindtijden en pauzes

Om het aantal contacten te beperken komen er gespreide begin- en eindtijden en gespreide pauzes.

Afstand houden

Onderwijspersoneel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel is 1,5 meter afstand houden niet verplicht. Waar mogelijk worden in de school looproutes met eenrichtingsverkeer gemaakt.

Vaste groepjes

Er geldt het dringende advies om zoveel mogelijk met vaste groepen te werken. Mocht er toch een besmetting plaatsvinden, dan hoeven in dat geval mogelijk alleen de leerlingen uit hetzelfde groepje in quarantaine. Dit beoordeelt de GGD. In de groepen 4, 5 en 6 is het advies om groepjes van 5 kinderen te maken, die bij elkaar in de buurt mogen komen. In de groepen 7 en 8 wordt met kleinere groepjes of koppels gewerkt. Buitenspelen gebeurt alleen met de eigen klas. Klassen worden niet gemengd.

Gymles

Bij de gymles binnen gelden dezelfde regels als in de klas. Als een school de klas heeft ingedeeld in vaste groepjes, dan worden die ook aangehouden bij de gymles.

Tussenschoolse opvang

Kinderen mogen tijdens de lunchpauze op school blijven, zolang de klas bij elkaar blijft en niet mengt met andere groepen.

Mondkapje

Onderwijspersoneel dat lesgeeft aan groep 7 en 8 kan een mondkapje of faceshield dragen. Dit is niet verplicht. Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 in de gangen een mondkapje te laten dragen wanneer zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen. 

Quarantaine

Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan thuis in quarantaine. Dit geldt ook voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. De quarantaine duurt 10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat zij voor het laatst een tijd dicht in de buurt zijn geweest van degene met corona. Personeel en leerlingen kunnen zich na 5 dagen laten testen. Dit is vrijwillig. Als de test negatief is mogen ze uit quarantaine en weer naar school. Personeel of leerlingen die zich niet laten testen mogen na 10 dagen uit quarantaine als zijn geen klachten hebben. Scholen geven in de periode van quarantaine zoveel mogelijk onderwijs op afstand. Een huiswerkopdracht meegeven valt daar ook onder.

Testen met prioriteit

Iedereen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, kan zich laten testen via de gewone teststraat van de GGD. Dit geldt ook als uit bron en contactonderzoek blijkt dat er contact is geweest met een besmette persoon. Leraren en ander onderwijspersoneel hebben en houden prioriteit bij de gewone teststraat van de GGD

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus maken hiervan melding bij de Inspectie van het Onderwijs. Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat. Als een klas in quarantaine moet vanwege een besmetting, hoeft dit niet te worden gemeld. U vindt het meldpunt in uw Internet Schooldossier op de website van de inspectie.

Buitenschoolse opvang 

Bekijk voor meer informatie de pagina over 'Kinderopvang: informatie voor ouders'.

Eindtoets in groep 8

De eindtoets voor groep 8 gaat dit jaar gewoon door. Informatie over het afnemen van LVS-toetsen en de eindtoets voor schooljaar 2020 - 2021 is te vinden op de website Lesopafstand.nl.

Kiezen voor een middelbare school

Basisschoolleerlingen en ouders/verzorgers die staan voor de keuze voor een middelbare school, kunnen op alternatieve manieren kennismaken. Er wordt een beroep gedaan op de creativiteit van scholen. Als handreiking heeft de VO-raad een aantal praktijkvoorbeelden verzameld, zoals een virtuele tour, vlogs en chat om de sfeer van de school te laten proeven.

Les op afstand

Op Lesopafstand.nl staat meer informatie waaronder de protocollen en richtlijnen voor scholen.