Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs

Middelbare scholen zijn fysiek gesloten tot en met tenminste 7 februari. Zij geven les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Voor specifieke groepen leerlingen gelden uitzonderingen hierop. Voor deze leerlingen geldt dat zij zich op school zoveel mogelijk aan de regel van 1,5m afstand moeten houden.

Uitgezonderde leerlingen

Specifieke groepen leerlingen blijven wel les op school krijgen. Het gaat om de volgende leerlingen:

 • Eindexamenleerlingen (ook vavo).
 • Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
 • Leerlingen in het voorexamenjaar en vwo 4 voor het afnemen van schoolexamens.
 • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Voor deze laatste groep maakt de school, waar nodig in overleg met de gemeente, de afweging om welke leerlingen het gaat. Net als in het voorjaar gaat het in ieder geval om leerlingen voor wie thuis geen veilige of goede basis biedt.
 •  Voor nieuwkomersleerlingen is deze afweging ook aan de school. In geval van een internationale schakelklas  kan een school er ook voor kiezen om alle leerlingen in een klas fysiek onderwijs te geven.

Voor deze groepen gelden op school de regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Reden voor sluiting scholen

We gaan over tot deze algemene sluiting om het aantal reisbewegingen van ouders en leerlingen te beperken en daarmee het verspreiden van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen draagt hieraan bij. Daarnaast is er momenteel onduidelijkheid over de Britse variant van het virus en de gevolgen voor kinderen en jongeren. Daarom kunnen de scholen nog niet open. Zolang deze landelijke maatregel geldt, is het niet nodig om sluitingen en heropeningen van scholen door te geven via het meldpunt schoolsluiting van de Onderwijsinspectie.

Voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geldt dat veel leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen en/of zich in een kwetsbare positie bevinden. In de praktijk betekent dit dat nagenoeg alle scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs volledig open zijn en fysiek onderwijs hier de norm blijft.

Praktijkgerichte lessen in het vmbo, praktijkonderwijs en vso

Leerlingen gaan wel naar school voor praktijkgerichte lessen. Welke lessen vallen hieronder?

 • Vmbo
  De beroepsgerichte programma’s, profielmodules en beroepsgerichte keuzevakken, zoals Produceren, Installeren en Energie (PIE) of Circulair en duurzaam bouwen.
 • Praktijkonderwijs
  De praktijklessen, zoals koken, schoonmaken of groen.
 • Voortgezet speciaal onderwijs
  De praktijklessen in het vso, zoals koken en/of schoonmaken. En de beroepsgerichte programma’s en keuzevakken binnen het vso.

Leerlingen in een kwetsbare positie

Het is aan de school om samen met de gemeente te bepalen welke individuele leerlingen zich in een kwetsbare positie bevinden. Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen met grote achterstanden, of een groot risico op achterstanden, een kwetsbare gezinssituatie of psychische of fysieke beperkingen. Hierbij kunnen gemeenten in overleg met Jeugdhulpaanbieders, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen. De leerlingen waar het om gaat, zijn meestal al bekend bij de scholen en de gemeenten. Zij zorgen er gezamenlijk voor dat leerlingen in een kwetsbare positie op school terechtkunnen.

Verplichting om naar school te komen voor leerlingen in een uitzonderingsgroep

Voor die leerlingen die onderwijs op school volgen, geldt dat die leerlingen verplicht zijn om naar school te komen. In dat geval is de reguliere leerplicht van kracht. Het gaat dan om examenleerlingen, leerlingen die praktijkgerichte vakken volgen en leerlingen in het voorexamenjaar (inclusief vwo 4) voor wie in deze periode schoolexamens staan gepland.

Of een leerling in een kwetsbare positie naar school gaat, wordt door de school bepaald, in overleg met de gemeente en ouders/verzorgers. Hiervoor geldt in ieder geval de verplichting het aangeboden onderwijsprogramma te volgen, dan wel thuis of op school. De huidige RIVM-richtlijnen over wanneer kinderen niet naar school mogen bij corona-gerelateerde klachten blijven van kracht.

Stages in het voortgezet onderwijs

Verschillende branches zijn als gevolg van de maatregelen volledig of bijna volledig gesloten. Hier een stage volgen is waarschijnlijk niet mogelijk.
Als een leerling stage loopt bij een bedrijf dat tijdens de verscherpte maatregelen nog wel open is, kan de stage voortgezet worden. Het bedrijf en de leerling moeten zich vanzelfsprekend wel houden aan de aangescherpte algemene maatregelen en eventuele specifieke maatregelen die gelden voor de sector.

Internationale schakelklassen

Scholen met internationale schakelklassen bepalen samen met de gemeente welke leerlingen zich in een kwetsbare positie bevinden voor wie het nodig is om fysiek onderwijs te organiseren. Zij hebben ook de mogelijkheid om ervoor te kiezen om alle leerlingen in internationale schakelklassen fysiek onderwijs te geven, als al deze leerlingen als kwetsbaar worden gezien.

Les op afstand

Op Lesopafstand.nl staat specifieke informatie over het geven van onderwijs op afstand.