Veelgestelde vragen over het coronavirus en mbo

Het kabinet wil dat alle kinderen in het speciaal onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. Nu dat tijdelijk niet op school kan, geeft hun school hen onderwijs op afstand. De scholen geven daarbij prioriteit aan leerlingen die examen doen en aan ondersteuning aan leerlingen die extra hulp nodig hebben.

Stages en examens in het middelbaar beroepsonderwijs gaan zoveel mogelijk door. Als we het virus onder controle houden kunnen vanaf 15 juni MBO-instellingen beperkt open.

Bekijk informatie en veelgestelde vragen over de subsidieregeling onderwijs 2020-2021

Wat voor onderwijsactiviteiten mogen er vanaf 15 juni op de instelling plaatsvinden?

 • MBO-instellingen geven zoveel als mogelijk onderwijs op afstand en dit blijven ze ook de komende tijd doen.
 • De beperkte onderwijsactiviteiten die vanaf 15 juni weer mogen plaatsvinden op de instellingen zijn enkel voor praktijklessen, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten, voor zover dit online niet lukt.
 • Examens en begeleiding van kwetsbare studenten konden al fysiek plaatsvinden op de locaties van de mbo-instellingen. Dat blijft zo; daar komen dus vanaf 15 juni a.s. praktijklessen en toetsing bij.
 • Daarbij mogen de onderwijsactiviteiten plaatsvinden tussen 11.00 – 15.00 uur en na 20.00 uur, zodat studenten de spits kunnen vermijden. (Maatwerk is mogelijk en onderwijsactiviteiten kunnen wel tussen 15.00 - 20.00 uur plaatsvinden, als ze niet eindigen of beginnen tussen 15.00 - 20.00 uur).
 • Op basis van de richtlijnen van het RIVM hebben MBO-instellingen plannen gemaakt over hoe ze het onderwijs op hun locatie vanaf 15 juni kunnen organiseren en waarmee ze verantwoord open kunnen. 

Aan welke regels moeten de onderwijsactiviteiten voldoen vanaf 15 juni?

Op MBO-instellingen mogen enkel beperkte onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Deze moeten volden aan de volgende regels:

 • De lessen zijn enkel voor praktijklessen, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten, voor zover dit online niet afdoende kan.
 • De onderwijsactiviteiten vinden plaats tussen 11.00 – 15.00 uur en na 20.00 uur, zodat studenten en de spits kunnen vermijden (Maatwerk is mogelijk en onderwijsactiviteiten kunnen wel tussen 15.00 - 20.00 uur plaatsvinden, als ze niet eindigen of beginnen tussen 15.00 - 20.00 uur).
 • Onderwijspersoneel en studenten met gezondheidsklachten komen niet naar de MBO -instellingen.
 • Onderwijsactiviteiten vinden plaats met naleving van de 1,5 meter afstand en binnen overige geldende RIVM- en GGD-richtlijnen. Instellingen hebben daarvoor plannen gemaakt.

Hoe beperken we het vervoer van en naar MBO-instellingen?

Met meerdere maatregelen beperken we het aantal vervoersbewegingen van en naar de instelling. Zo vinden de onderwijsactiviteiten plaats tussen 11.00 – 15.00 uur en na 20.00 uur zodat studenten de spits kunnen vermijden. (Maatwerk is mogelijk en onderwijsactiviteiten kunnen wel tussen 15.00 - 20.00 uur plaatsvinden, als ze niet eindigen of beginnen tussen 15.00 - 20.00 uur). Daarnaast hebben instellingen  nauw overleg met lokale vervoersbedrijven over het vervoer van en naar de instellingen. Ook zorgen instellingen voor maximale spreiding van activiteiten over de dag, over de week en over verschillende locaties. 

Hoe wordt er onderwijs gegeven op MBO-instellingen?

MBO-instellingen geven zoveel als mogelijk onderwijs op afstand en dit blijven ze ook de komende tijd doen. Dit gebeurt met name door online onderwijs te geven. Vanaf 15 juni mogen er beperkte onderwijsactiviteiten plaatsvinden bij MBO-instellingen voor praktijklessen, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten voor zover dit online niet lukt. Examens en begeleiding van kwetsbare studenten mochten al plaatsvinden op de locaties van de mbo-scholen; dit blijft uiteraard zo. De mogelijkheden gelden voor een beperkt aantal studenten en beperkte tijden op de dag. 

Op basis van de richtlijnen van het RIVM hebben MBO-instellingen plannen gemaakt over hoe ze het onderwijs op hun locatie vanaf 15 juni kunnen organiseren en waarmee ze verantwoord open kunnen. 

Wat betekent de datum van 15 juni voor studenten die examen doen?

Het was al mogelijk om de examens door te laten gaan. Dit blijft zo. Vanaf 15 juni 2020 kunnen ook lessen op school en in praktijklokalen weer opgestart worden. 

Wat zijn dat, ‘cruciale beroepsgroepen’?

Bekijk de lijst met deze beroepsgroepen.

Wat zijn de gevolgen van het RIVM-advies en de nationale maatregelen voor onderwijs en stages in het kader van alle opleidingen in de gezondheidszorg in het mbo en hoger onderwijs (ho)?

 • De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen de stage of het coschap wil continueren of niet.
 • Op dit moment is de richtlijn dat alle fysieke onderwijsactiviteiten op de locaties van hogeronderwijsinstellingen worden gestaakt. Stages en andere aan het onderwijs gerelateerde activiteiten buiten de instelling kunnen wel doorgaan, behalve als de werkgever in verband met corona(maatregelen) reden heeft de activiteit te staken.
  Medische- en zorgopleidingen onderwijsvormen waarbij studenten in de vorm van stage of onderwijs in een zorginstelling werken, vormen een bijzondere categorie. Denk bijvoorbeeld aan een UMC, een algemeen ziekenhuis of extramurale zorginstelling. Omdat de zorginstelling zich primair op het zorgproces moet kunnen richten, geldt hier dat het in sommige gevallen nodig is dat stagiaires en coassistenten naar huis gaan. En soms is het juist noodzakelijk dat stagiaires of coassistenten blijven, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de patiëntenzorg. 
 • Als het relevant is, wordt afgesproken of en hoe de eventueel afwijkende werkzaamheden binnen de doelstellingen van de stage of het coschap passen. Bij die afspraken is de onderwijsinstelling leidend.
 • Studenten kunnen, ook wanneer hun stage, coschap of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger in een zorginstelling werkzaam zijn. Voor deze (arbeids-)relatie dienen aparte afspraken te worden gemaakt tussen de zorginstelling en de student, bijvoorbeeld in verband met de verzekering. Ook in deze gevallen wordt de zorginstelling geadviseerd de afweging te maken of de student de werkzaamheden kan continueren. De zorginstelling zorgt dat het duidelijk is voor de student dat aan deze vrijwillige werkzaamheden geen beoordeling is gekoppeld. En dat het geen voortzetting betreft van eerder gevolgde onderwijsactiviteiten.

Hoe zit het met het studentenreisproduct voor mbo-studenten?

Mbo-studenten hebben standaard recht op de reisvoorziening voor hun nominale studieduur plus drie jaar extra. In het mbo zorgen de coronamaatregelen dus niet voor het bereiken van het maximale reisrecht en daarom is het niet nodig dat mbo-studenten extra reisrecht ontvangen.

Hoe zit het met het bindend studieadvies?

Mbo-scholen hebben tot 12 maanden na de start van de opleiding (bij meerjarig opleidingen) de tijd om een bindend studie advies (BSA) te geven. Het positief of negatief bindend studieadvies kan pas gebeuren wanneer er over de hele linie voldoende beeld is over de studievoortgang en de school hierbij de persoonlijke omstandigheden van de student betrekt. Het feit dat de student onvoldoende studievoortgang heeft geboekt vanwege de coronamaatregelen, en daardoor niet alle resultaten heeft behaald, is zo’n omstandigheid.

Gaan de examens in het mbo door?

Ja, de examens in het mbo gaan zoveel mogelijk door. De examens voor studenten in het laatste jaar van hun opleiding zijn het belangrijkste. Daar geven de mbo-scholen voorrang aan. De examens kunnen online, op stageplekken of andere locaties worden afgenomen, mits voldoende afstand gehouden kan worden en andere instructies van het RIVM in acht worden genomen.Ook andere studenten in andere jaren kunnen examens afleggen.

Waar kunnen mbo-studenten meer informatie vinden over de examens?

Bekijk de informatie over examens en diploma's tijdens corona op de website van JOB mbo.

Waar kunnen mbo-instellingen meer informatie vinden?

Bekijk de handreiking op de website van de MBO Raad waarin er meer duidelijk wordt over een verantwoorde diplomering van studenten.

Ik kan geen gebruikmaken van afstandsonderwijs, bijvoorbeeld omdat ik geen computer heb. Kan ik op de school terecht?

Ja, overleg met uw school wanneer u op de mbo-school terecht kunt om gebruik te maken van de leer- en ICT-faciliteiten van de school.

De proeve van bekwaamheid die ik moet afleggen kan niet doorgaan omdat het leerbedrijf is gesloten. Kan ik terecht op de school?

Scholen communiceren in de aankomende dagen aan studenten welke examens door zullen gaan. En hoe de school deze examens aanbiedt.

Ik kan of wil niet doorgaan met mijn stage vanwege het coronavirus. Wat betekent dat?

Het uitgangspunt is wel dat stages van mbo-studenten door blijven gaan. In veel gevallen zal dat praktisch niet mogelijk zijn. Leerbedrijven moeten misschien tijdelijk hun deuren sluiten door de aangescherpte overheidsrichtlijnen. Bijvoorbeeld horeca of de evenementenorganisatie. Of uit eigen beweging van het bedrijf. De school beoordeelt of de leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond zijn. Als dit niet het geval is moet de student de stage in principe later inhalen. Dit kan voor studenten leiden tot een langere studieduur.

Geldt de aanmelddatum voor het mbo van 1 april nog steeds?

Nee. De nieuwe datum om u aan te melden voor een mbo-opleiding is uiterlijk 1 mei. De jaarlijkse aanmelding wordt dus met een maand uitgesteld. Op deze manier krijgen instellingen de ruimte om eerst het onderwijs goed te organiseren en bekend te maken hoe de aanmeld- en intakeprocedures eruit gaan zien.

Moet ik mij uiterlijk 1 mei aanmelden voor een opleiding aan een hogeschool?

Het is belangrijk dat u zich zo snel mogelijk aanmeldt. Liefst voor 1 mei, dan kunnen hogescholen nog een studiekeuzecheck voor u organiseren. Als dat niet lukt, dan kunt u zich vanwege het coronavirus tot uiterlijk 1 juni aanmelden voor een bachelor- of associate degree opleiding om er zeker van te zijn dat u wordt toegelaten.

Ik ben mbo-student en loop kleine studievertraging op, kan ik dan wel worden toegelaten op een hogeschool?

Een mbo-student die door de maatregelen vanwege het coronavirus nog 1 of enkele kleine vakken of de stage niet heeft kunnen afronden voor 1 september, kan toch alvast starten met een bachelor of ad-opleiding aan een hogeschool. U heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te maken. Lukt dat voor 1 januari niet, dan dient u de opleiding alsnog te verlaten. Nadere details hierover worden binnenkort bekendgemaakt. Meld u dus zo snel mogelijk aan voor de opleiding van je keuze (liefst voor 1 mei, maar uiterlijk 1 juni).

Financiële vragen

Is er extra geld beschikbaar voor het onderwijs vanwege de coronacrisis?

Ja. Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben. Voor de voorschoolse educatie wordt een aparte regeling ontwikkeld. 

Meer informatie over de subsidieregeling en het gehele steunpakket is te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

Kom ik als student in aanmerking voor een tegemoetkoming omdat mijn extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt?

De tegemoetkoming is voor studenten die in de maanden juli, augustus of september 2020 voor het laatst een basisbeurs (mbo-bol) of aanvullende beurs krijgen en daarna alleen nog maar kunnen lenen. Voor bol-studenten met alleen een basisbeurs is dit een bedrag van € 800. Voor bol-studenten die daarnaast ook een aanvullende beurs hebben gaat het om een totaalbedrag van € 2.000.

Wat moet ik als student doen om de tegemoetkoming (omdat de extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt) te ontvangen? 

Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming hoeft u niets te doen. DUO zorgt ervoor dat u het bedrag automatisch op uw rekening krijgt gestort. U ontvangt het bedrag uiterlijk 30 september 2020.

Kom ik als student in aanmerking voor financiële compensatie van lesgeld, cursusgeld of collegegeld?

Iedereen die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een mbo-diploma haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal 3 maanden les-/ cursus-/ of collegegeld. 3 maanden zou voor een bbl-student neerkomen in het mbo op een eenmalige tegemoetkoming van € 150 en een bol-student in het mbo ontvangt € 300.

Wat moet ik als student doen om deze financiële compensatie (van lesgeld, cursusgeld of collegegeld) te ontvangen?

Als uw gegevens bij DUO bekend zijn, hoeft u niets te doen en zal DUO het bedrag automatisch naar u overmaken. Als er gegevens van u ontbreken, zal DUO contact met u zoeken om deze gegevens op te vragen. U ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021. 

Bekijk ook: