Vragen over onderwijs op afstand

Het kabinet wil dat alle kinderen ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. Nu dat tijdelijk niet op school kan, geeft hun school hen onderwijs op afstand. 

Bekijk informatie en veelgestelde vragen over de subsidieregeling onderwijs 2020-2021

Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs openen vanaf 11 mei weer hun deuren. Kinderen in het reguliere basisonderwijs gaan daarbij 50% van de tijd naar school. Kinderen in het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en nieuwkomersscholen in het primair onderwijs gaan weer volledig naar school. Het is aan de reguliere basisscholen zelf om te bepalen hoe zij de andere 50% van de lestijd invullen.   

Krijgen de kinderen nu helemaal geen huiswerk meer of opdrachten?

Dit is ter beoordeling van de school.

Gaat mijn school nu online lessen aanbieden?

Online lessen of andere vormen van afstandsonderwijs bieden de mogelijkheid om toch onderwijs te geven aan leerlingen die niet fysiek op school aanwezig zijn. Via de website Lesopafstand.nl is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.

De school van mijn kind wil geen online lessen aanbieden. Wat kan ik nog doen?

Scholen zijn niet verplicht om online lessen aan te bieden. Dat is ook niet in alle situaties de meest geschikte oplossing. Er kunnen ook andere manieren zijn om het onderwijs toch door te laten gaan als er lessen uitvallen. De school zal u hierover informeren. Via de website Lesopafstand.nl is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.

Waar vind ik als leraar meer informatie over onderwijs op afstand?

Op de website Lesopafstand.nl is veel informatie te vinden over het organiseren van onderwijs op afstand. Daarnaast zijn er op de website Leraar.nl goede voorbeelden te vinden hoe andere leraren omgaan met lesgeven op afstand.

Welke inhoud heeft prioriteit bij onderwijs op afstand?

Voor veel scholen is het niet haalbaar is om alle lesstof op afstand aan te bieden. Scholen kunnen daarom prioriteiten stellen aan de onderwijsinhoud. Denk daarbij aan de onderdelen van het curriculum die het meest relevant zijn voor de doorstroom. Scholen kunnen hierbij hulp vragen van het expertisecentrum SLO. Ook maakt de SLO hiervoor handreikingen. Verschillende leermiddelenmakers en uitgevers komen daarbij met passende uitwerkingen van lesmethodes voor afstandsonderwijs en suggesties voor prioritering.Praktische informatie hierover is te vinden op Lesopafstand.nl.

Ik heb geen pc, laptop, tablet of internetverbinding beschikbaar thuis. Hoe kan mijn kind toch onderwijs volgen?

Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Meld dit bij de school, zodat gezocht kan worden naar een passende oplossing. Kan uw kind maar beperkt gebruik maken van een pc, laptop of tablet omdat u zelf thuiswerkt? Probeer hier dan zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.

Waar kunnen ouders terecht voor hulp bij het begeleiden van hun kinderen bij onderwijs op afstand? 

Tips om ouders te helpen bij de begeleiding van hun kinderen bij onderwijs op afstand zijn te vinden op de website Lesopafstand.nl. 

Kan ik de school helpen bij het onderwijs op afstand?

School en ouders kunnen elkaar helpen om leerlingen structuur te bieden.
Bij afstandsonderwijs dat leerlingen thuis volgen is het bieden van structuur heel belangrijk. Normaal wordt de schooldag van leerlingen gestructureerd door het lesrooster. Door ook bij afstandsonderwijs een bepaald rooster te hanteren, kan op een alternatieve manier structuur geboden worden. Scholen, leraren en ouders kunnen elkaar daarbij helpen.

De school kan gedurende een lesdag verschillende momenten (zoals het begin en einde van de dag en gedurende de verschillende online-lessen) inplannen waarop leerlingen gezamenlijk (per klas) online moeten zijn. Van ouders en verzorgers kan gevraagd worden erop toe te zien dat hun kinderen dan ook daadwerkelijk online zijn en hen daartoe te motiveren. Voor ouders is het daarbij praktisch dat de school hen goed informeert over de (digitale) lesroosters, zodat zij weten wat er wanneer van hun kinderen verwacht wordt.

Voor welke kinderen is er extra aandacht bij afstandsonderwijs?

Voor alle kinderen die normaal op school zitten, maar nu (extra) in een kwetsbare positie komen, werken gemeenten, scholen en Rijksoverheid aan extra aanvullende mogelijkheden rondom afstandsonderwijs.

  1. Kinderen die thuis geen toegang hebben tot een goede internetverbinding of geen laptop, computer of tablet tot hun beschikking hebben.
  2. Kinderen die dreigen achterstanden op te lopen of waar grote kansenongelijkheid optreedt.
  3. Kinderen die thuis, om wat voor reden dan ook, niet goed begeleid kunnen worden of voor wie het thuis niet veilig is.

Zie ook veelgestelde vragen over kwetsbare kinderen.

Gaat de voorschoolse educatie weer open?

De voorschoolse educatie en de peuteropvang vallen onder de sector kinderopvang. Deze voorzieningen zijn vanaf 11 mei weer geopend voor alle deelnemende peuters. 

Wat gebeurt er met onderwijs aan nieuwkomers?

Leerlingen in nieuwkomersvoorzieningen in het primair onderwijs gaan vanaf 11 mei weer naar school. Zolang het onderwijs hier plaats vindt in relatief kleine groepen van ongeveer 15 kinderen is het voor deze groep kinderen mogelijk om vanaf 11 mei weer volledig naar school te gaan. Dit geldt alleen voor het primair onderwijs aan nieuwkomers op schoollocaties die verbonden zijn aan een asielopvanglocatie en op schoollocaties die uitsluitend onderwijs geven aan nieuwkomers.

Voor nieuwkomers op andere scholen gelden de algemene regels: zij gaan in het PO vanaf 11 mei weer 50% van de tijd naar school. 

Voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs (zoals op scholen met een internationale schakelklas) geldt dat hun scholen tot 2 juni gesloten blijven en dat zij afstandsonderwijs krijgen. 

Voor alle nieuwkomers die nog niet 100% naar school gaan geldt dat scholen, schoolbesturen en gemeenten zijn gevraagd om maatwerkoplossingen te bieden. Dit kan bijvoorbeeld door begeleiding te bieden op de noodopvang. Dit is vanwege de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden, omdat begeleiding thuis extra moeilijk is.

Bekijk ook: