Veelgestelde vragen over het coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs

Leerlingen en personeel op middelbare scholen houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Iedereen op school krijgt het dringende advies een mondkapje te dragen buiten de les. Lees vragen en antwoorden over het coronavirus en voortgezet onderwijs. 

Quarantaineregels na vakantie in oranje en rode landen

Wat zijn de regels voor ouders, onderwijspersoneel en leerlingen na een vakantie in het buitenland?

Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen net als iedereen in Nederland na een verblijf in het buitenland het dringende advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Als dit advies geldt voor terugkomst uit een land, dan staat dit in het reisadvies van dat land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor u na een vakantie in het buitenland? Dan mag u niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij gezondheidsklachten.

Geldt thuisquarantaine ook voor kinderen uit een oranje grensgebied die over de grens naar school gaan?

Nee. Als kinderen in een oranje grensgebied wonen kunnen zij gewoon in Nederland naar school. Dit geldt ook voor Nederlandse kinderen die in België naar school gaan.

Is quarantaine na een vakantie in een oranje of een rood land een geldige verzuimreden?

De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de vakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.

De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarvoor bij thuiskomst dringend geadviseerd wordt om in quarantaine te gaan. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de  mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

Regels op school

1,5 meter afstand houden

Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Leerlingen en personeel houden wel 1,5 meter afstand. In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs en het praktijkonderwijs is dat niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.

Volgens experts is het schrappen van de 1,5 meter verantwoord. Dit kan leiden tot verspreiding van het virus, maar dat risico weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren. Uit de cijfers blijkt dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het gebeurt, verloopt de ziekte mild. 

Scholen moeten zich houden aan de volgende regels:

  • strikte hygiënemaatregelen van het RIVM;
  • besmettingsgevallen melden bij de GGD;
  • het beperken van het aantal contacten door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden;
  • goede check of kinderen coronagerelateerde klachten hebben zodat ze dan thuis blijven.

Hoe moeten de leerlingen in het voortgezet onderwijs naar school komen?

Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. Als dat niet lukt kan er gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer.

Onderwijsinstellingen maken samen met vervoerders lokale of regionale afspraken om mogelijke knelpunten in het openbaar vervoer op te lossen.

Zie ook het afsprakenkader ‘veilig vervoer vo’ op de website van de VO-raad.

Hoe ziet het onderwijs op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) eruit?

Het VSO mocht vanaf 2 juni volledig open zijn. In de praktijk lukte het echter niet alle scholen om een volledig aanbod aan te bieden. Doordat de 1,5 meter afstand tussen leerlingen ook in het VSO niet hoeft te worden gehandhaafd, zijn ook VSO-scholen na de zomervakantie echt volledig open gegaan.

Vanaf 1 juli hoeven leerlingen onderling geen afstand meer te bewaren. Leerlingen en onderwijspersoneel bewaren zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.

Volgens experts is het schrappen van de 1,5 meter verantwoord. Daarbij is het handhaven van de overige hygiënemaatregelen wel van groot belang. Dit kan leiden tot verspreiding van het virus, maar dat risico weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren. Uit de cijfers blijkt dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het gebeurt, verloopt de ziekte mild.

In het vso is het nog belangrijker dat risicogroepen extra voorzichtig zijn en dat mensen met klachten thuis blijven.

Wat gebeurt er met het onderwijs aan nieuwkomers?

Voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs (zoals op scholen met een internationale schakelklas) gaan de scholen ook na de zomervakantie volledig open. 

Gaat gymles door?

Ja, gymles kan doorgaan. Leerlingen op het voortgezet onderwijs hoeven onderling geen 1,5m afstand te houden. Voor gymlessen op een sportlocatie buiten school mogen douches en kleedkamers open zijn. Meer informatie vindt u op Weeropschool.nl.

Leerlingenvervoer in het vso

Hoe is het leerlingenvervoer voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs geregeld?

Leerlingenvervoer kan plaatsvinden op de reguliere manier. Voor de rit vindt er een gezondheidscheck plaats. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren, maar moeten wel zoveel mogelijk afstand bewaren ten opzichte van de chauffeur. Als de 1,5 meter in acht is te nemen, zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

Verder geldt voor het leerlingenvervoer van kinderen en jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs:

  • De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
  • Kinderen/jongeren dragen geen mondkapjes
  • Er geldt geen maximale bezetting in de voertuigen, alle zitplaatsen kunnen worden gebruikt

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft samen met vakbonden FNV en CNV voor het leerlingenvervoer een protocol voor veilig leerling- en kinderopvangvervoer opgesteld.

Gezondheidsvragen en het onderwijs

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school?

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis als zij klachten hebben die passen bij corona en laten zich testen.

Is de testuitslag negatief? Dan mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.

Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als huisgenoten naast milde corona klachten ook last hebben van koorts of benauwdheid.

Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school?

Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten passend bij het coronavirus komen niet naar school en laten zich testen.

Als volwassenen of kinderen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, dan kunnen ze worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ouders nemen in dat geval contact op met de schoolleiding.

Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is. In deze situaties biedt de school onderwijs op afstand aan voor deze leerlingen. Het inzetten van ondersteuning en het bijhouden van een dossier dat inzicht geeft in de problematiek, de begeleiding en de voortgang is hierbij geboden. In het leerlingvolgsysteem is het wenselijk dat bijgehouden wordt dat de reden van afwezigheid op school in relatie staat tot corona.

Wanneer is er sprake van ongeoorloofd verzuim?

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school, of aan het als alternatief aangeboden afstandsonderwijs, zonder geldige reden. De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de vakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.

Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt heeft de school de verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden bij DUO. Het is daarbij belangrijk dat de school in gesprek gaat met de ouders, om hen ertoe te bewegen de leerling weer naar school te laten komen. De leerplichtambtenaar kan hierbij helpen. Meer informatie over het melden van verzuim is te vinden op de website van DUO.

Wat moet een school doen bij een (verdenking op een) besmetting?

Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding. De algemene regel is dat de schoolleider of locatiemanager een ongewoon aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard bij de GGD meldt. Dit geldt ook voor (mogelijke) coronavirusinfecties. Maar omdat er inmiddels een nationaal testbeleid geldt voor COVID-19, is nu bepaald dat de schoolleider of locatiemanager één of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 meldt bij de GGD als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.

Wat moet het bestuur van een middelbare school doen bij een tijdelijke sluiting van een school of locatie vanwege het coronavirus?

Besturen maken een melding van schoolsluiting vanwege corona wanneer een hele school of locatie tijdelijk sluit. Dit doen zij via de beveiligde online omgeving voor contact tussen de inspectie en scholen (het Internet Schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs). Het registreren van een melding kost hooguit een paar minuten tijd.

De registratie is erg belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van onderwijs en maatregelen voor te bereiden als dat nodig is. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken.

Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat.

Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan mijn kind dan wel naar school?

Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent? Houd uw kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen.

De school wil mijn kind niet ontvangen omdat mijn kind langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts heeft. Wat moet ik doen?

Leg in een gesprek aan school uit dat u de klachten herkent als chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts. En dat dit voor u een herkenbaar beeld is. Uw kind kan dan gewoon naar school.

Bij twijfel of als de klachten veranderen moet uw kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Als het gesprek met de school geen resultaat oplevert, neem dan contact op met de lokale GGD. Deze geeft op basis van een handreiking advies in specifieke situaties.

Hoe kan ik mij of mijn kind laten testen op het coronavirus?

Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Financiering van het onderwijs

Gaat bekostiging van scholen gewoon door?

Ja. Bekostiging aan scholen gaat gewoon door.

Is er extra geld beschikbaar voor het onderwijs vanwege de coronacrisis?

Ja. Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.

Voor de voorschoolse educatie wordt een aparte regeling ontwikkeld. Meer informatie over de subsidieregeling en het gehele steunpakket is te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

Afstandsonderwijs

Waar vind ik als docent meer informatie over onderwijs op afstand?

Op de website Lesopafstand.nl is veel informatie te vinden over het organiseren van onderwijs op afstand. Daarnaast zijn er op de website Leraar.nl goede voorbeelden te vinden hoe andere leraren omgaan met lesgeven op afstand.

Bekijk ook: