Veelgestelde vragen over het coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan na de zomervakantie weer helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs onderling geen afstand meer te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter afstand. De centrale examens gingen niet door. Het schoolexamen is de basis voor het diploma. 

Quarantaineregels na vakantie in oranje en rode landen

Wat zijn de regels voor ouders, onderwijspersoneel en leerlingen na een vakantie in landen met een oranje of rood reisadvies?

Als u op vakantie wilt naar het buitenland, controleer dan eerst het reisadvies voor dat land op Nederlandwereldwijd.nl. Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land vanwege een corona-uitbraak, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Lees alle regels voor (thuis)quarantaine.

Ouders, docenten of onderwijspersoneel moeten na een vakantie in een oranje of rood land ook thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Scholen doen er verstandig aan ook hun personeel hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan.

De quarantaine geldt voor iedereen boven de 12 jaar. 

Is quarantaine na een vakantie in een oranje of een rood land een geldige verzuimreden?

De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.

De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarvoor het reisadvies tijdens de vakantie wijzigt van geel naar oranje of rood vanwege een corona-uitbraak en die daardoor bij thuiskomst dringend geadviseerd worden om in quarantaine te gaan. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de  mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

Regels op school na de zomervakantie

Wat gebeurt er op scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs na de zomervakantie?

Middelbare scholen kunnen na de zomervakantie weer volledig open. Vanaf 1 juli wordt de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen op middelbare scholen losgelaten, ook als ze 18 jaar of ouder zijn. Daardoor ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld diploma-uitreikingen of lessen met meer leerlingen.

Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter afstand. In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs en het praktijkonderwijs is dat niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.

Volgens experts is het schrappen van de 1,5 meter verantwoord. Dit kan leiden tot verspreiding van het virus, maar dat risico weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren. Uit de cijfers blijkt dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het gebeurt, verloopt de ziekte mild. 

Scholen moeten zich houden aan de volgende regels:

 • strikte hygiënemaatregelen van het RIVM;
 • besmettingsgevallen melden bij de GGD;
 • het beperken van het aantal contacten door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden;
 • goede check of kinderen coronagerelateerde klachten hebben zodat ze dan thuis blijven.

Hoe moeten de leerlingen in het voortgezet onderwijs naar school komen?

Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. Als dat niet lukt kan er gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer.

Onderwijsinstellingen maken samen met vervoerders lokale of regionale afspraken om mogelijke knelpunten in het openbaar vervoer op te lossen.

Zie ook het afsprakenkader ‘veilig vervoer vo’ op de website van de VO-raad.

Hoe ziet het onderwijs op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) eruit na de zomervakantie?

Het VSO mocht vanaf 2 juni volledig open zijn. In de praktijk lukte het echter niet alle scholen om een volledig aanbod aan te bieden. Doordat de 1,5 meter afstand tussen leerlingen ook in het VSO niet hoeft te worden gehandhaafd, kunnen ook VSO-scholen na de zomervakantie echt volledig open gaan.

Vanaf 1 juli hoeven leerlingen onderling geen afstand meer te bewaren. Leerlingen en onderwijspersoneel bewaren zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.

Volgens experts is het schrappen van de 1,5 meter verantwoord. Daarbij is het handhaven van de overige hygiënemaatregelen wel van groot belang. Dit kan leiden tot verspreiding van het virus, maar dat risico weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren. Uit de cijfers blijkt dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het gebeurt, verloopt de ziekte mild.

In het vso is het nog belangrijker dat risicogroepen extra voorzichtig zijn en dat mensen met klachten thuis blijven.

Wat gebeurt er met het onderwijs aan nieuwkomers?

Voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs (zoals op scholen met een internationale schakelklas) gaan de scholen ook na de zomervakantie volledig open. 

Gaat gymles door?

Ja, gymles kan doorgaan. Leerlingen op het voortgezet onderwijs hoeven onderling geen 1,5m afstand te houden. 

Leerlingenvervoer in het vso

Hoe is het leerlingenvervoer voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs geregeld?

Leerlingenvervoer kan plaatsvinden op de reguliere manier. Voor de rit vindt er een gezondheidscheck plaats. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren, maar moeten wel zoveel mogelijk afstand bewaren ten opzichte van de chauffeur. Als de 1,5 meter in acht is te nemen, zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

Verder geldt voor het leerlingenvervoer van kinderen en jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs:

 • De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
 • Kinderen/jongeren dragen geen mondkapjes
 • Er geldt geen maximale bezetting in de voertuigen, alle zitplaatsen kunnen worden gebruikt

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft samen met vakbonden FNV en CNV voor het leerlingenvervoer een protocol voor veilig leerling- en kinderopvangvervoer opgesteld.

Gezondheidsvragen en het onderwijs

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school? 

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts.

Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.

Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school?

Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten passend bij het coronavirus komen niet naar school.

Als volwassenen of kinderen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, dan kunnen ze worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ouders nemen in dat geval contact op met de schoolleiding.

Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is. In deze situaties biedt de school onderwijs op afstand aan voor deze leerlingen. Het inzetten van ondersteuning en het bijhouden van een dossier dat inzicht geeft in de problematiek, de begeleiding en de voortgang is hierbij geboden. In het leerlingvolgsysteem is het wenselijk dat bijgehouden wordt dat de reden van afwezigheid op school in relatie staat tot corona.

Wanneer is er sprake van ongeoorloofd verzuim?

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school zonder geldige reden. Lees voor geldige redenen voor verzuim de vragen ‘Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school?’ en ‘Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school?’.

Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt heeft de school de verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden bij DUO. Het is daarbij belangrijk dat de school in gesprek gaat met de ouders, om hen ertoe te bewegen de leerling weer naar school te laten komen. De leerplichtambtenaar kan hierbij helpen. Meer informatie over het melden van verzuim is te vinden op de website van DUO.

Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan mijn kind dan wel naar school?

Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent? Houd uw kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen.

De school wil mijn kind niet ontvangen omdat mijn kind langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts heeft. Wat moet ik doen?

Leg in een gesprek aan school uit dat u de klachten herkent als chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts. En dat dit voor u een herkenbaar beeld is. Uw kind kan dan gewoon naar school.

Bij twijfel of als de klachten veranderen moet uw kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Als het gesprek met de school geen resultaat oplevert, neem dan contact op met de lokale GGD. Deze geeft op basis van een handreiking advies in specifieke situaties.

Hoe kan ik mij of mijn kind laten testen op het coronavirus?

Per 1 juni kan iedereen met de volgende klachten zich laten testen op het coronavirus: 

 • neusverkoudheid;
 • loopneus;
 • niezen;
 • lichte hoest;
 • verhoging tot 38 graden Celcius of koorts;
 • plotseling verlies van reuk of smaak. 

Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Financiering van het onderwijs

Gaat bekostiging van scholen gewoon door?

Ja. Bekostiging aan scholen gaat gewoon door.

Is er extra geld beschikbaar voor het onderwijs vanwege de coronacrisis? 

Ja. Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.

Voor de voorschoolse educatie wordt een aparte regeling ontwikkeld. Meer informatie over de subsidieregeling en het gehele steunpakket is te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

Afstandsonderwijs

Waar vind ik als docent meer informatie over onderwijs op afstand?

Op de website Lesopafstand.nl is veel informatie te vinden over het organiseren van onderwijs op afstand. Daarnaast zijn er op de website Leraar.nl goede voorbeelden te vinden hoe andere leraren omgaan met lesgeven op afstand.

Bekijk ook: