Omzetbegrip in de NOW

Bij de bepaling van uw voorschot is uitgegaan van het door u opgegeven verwachte omzetverlies. Bij de vaststelling wordt uitgegaan van uw daadwerkelijke omzetverlies. De belangrijkste vraag is steeds: wat is nu wel of geen omzet voor de NOW? De voorbeelden en de factsheet op deze pagina lichten toe hoe het omzetbegrip voor de NOW op hoofdlijnen in elkaar zit. En wat er wel of niet onder omzet valt voor de NOW.

Definitie omzet NOW

Het omzetbegrip NOW sluit primair aan bij het jaarrekeningenrecht. Daar is opgenomen dat omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming. Voor non-profitorganisaties wordt in plaats van opbrengsten vaak over baten gesproken. Ook bij non-profitorganisaties geldt dat gekeken wordt naar baten die aan de reguliere activiteiten van de organisatie te koppelen zijn. Baten kunnen bijvoorbeeld subsidies, giften, bijdragen vanuit overheidsinstellingen, donaties etc. zijn. Deze worden tot de omzet gerekend als deze voortkomen uit de reguliere activiteiten van de onderneming.

Tijdens de persconferentie van 27 mei 2021 heeft minister Koolmees aangegeven dat de TVL niet meer mee gaat tellen in het omzetbegrip vanaf de NOW3.

Tellen corona-gerelateerde subsidies mee als omzet?

De corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten. De volgende 5 corona-gerelateerde subsidies, worden altijd gezien als omzet voor de NOW:

  • de TVL (let op: dit geldt uitsluitend bij de NOW1 en NOW2);
  • TOGS;
  • TRSEC;
  • Regeling continuïteitsbijdrage zorg;
  • Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven; en
  • Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.

Voor andere corona-gerelateerde subsidies geldt het jaarrekeningenrecht en worden inkomsten en subsidies tot de omzet gerekend als zij betrekking hebben op de reguliere activiteiten van de onderneming.

Ook de eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien.

Factsheet met voorbeelden omzet

Bekijk de toelichting op het omzetbegrip voor de NOW.