Omzetbegrip in de NOW

Werkgevers hebben het afgelopen jaar bij de aanvraag van het voorschot op de NOW1 een geschat omzetverlies opgegeven. Nu de fase van vaststellingen NOW1 loopt, moeten werkgevers het daadwerkelijke omzetverlies gaan berekenen. De belangrijkste vraag is steeds: wat is nu wel of geen omzet voor de NOW? De voorbeelden en de factsheet op deze pagina lichten toe hoe het omzetbegrip voor de NOW op hoofdlijnen in elkaar zit. En wat er wel of niet onder omzet valt voor de NOW.

Definitie omzet NOW

Het omzetbegrip NOW sluit primair aan bij het jaarrekeningenrecht. Daar is opgenomen dat omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming. Voor non-profitorganisaties wordt in plaats van opbrengsten vaak over baten gesproken. Ook bij non-profitorganisaties geldt dat gekeken wordt naar baten die aan de reguliere activiteiten van de organisatie te koppelen zijn. Baten kunnen bijvoorbeeld subsidies, giften, bijdragen vanuit overheidsinstellingen, donaties etc. zijn. Deze worden tot de omzet gerekend als deze voortkomen uit de reguliere activiteiten van de onderneming.

Corona-gerelateerde subsidies die tellen als omzet

De corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten. De volgende 5 corona-gerelateerde subsidies, worden gezien als omzet voor de NOW:

  • de TVL;
  • TOGS;
  • Regeling continuïteitsbijdrage zorg;
  • beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven; en
  • Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.

 Ook de eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien.

Let op: de TVL is vanaf 1 april 2021 verhoogd naar 100% van de vaste lasten. Hierdoor valt uw omzet voor de NOW mogelijk hoger uit. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw tegemoetkoming. Mocht uw omzetverlies door toekenning van de TVL lager worden dan 20% dan komt hiermee uw recht op de NOW-subsidie in zijn geheel te vervallen.

Factsheet met voorbeelden omzet

Bekijk de toelichting op het omzetbegrip voor de NOW.