Aanpak dementie met de Nationale Dementiestrategie

Het aantal mensen met dementie groeit snel. Deze ziekte heeft ingrijpende gevolgen voor de persoon, zijn omgeving en de samenleving. Daarom wil de overheid meer doen om dementie aan te pakken. Door nationaal en internationaal onderzoek te stimuleren. Ook wil de overheid dat mensen met dementie mee blijven doen in de samenleving. En ze moeten goede zorg en ondersteuning krijgen.                             

Zorgkosten voor mensen met dementie omhoog

In Nederland zijn meer dan 280.000 mensen met dementie. Door vergrijzing bestaat de kans  dat dit aantal in 2040 is verdubbeld. De zorgkosten voor mensen met dementie in Nederland bedroegen in 2015 € 6,6 miljard in 2040 naar €15,6 miljard. 

Maatregelen Nationale Dementiestrategie

In de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 staat hoe de overheid dementie aan wil pakken. Dit doet de overheid aan de hand van 3 thema’s:

 • Meer onderzoek naar mogelijkheden voor preventie, behandeling en genezing van dementie. De overheid verdubbelt hiervoor het onderzoeksbudget van € 8 miljoen  naar € 16 miljoen per jaar.
 • De samenleving dementievriendelijker maken. Daarbij gaat het om kijken naar de mogelijkheden van mensen met dementie. En ook om de samenleving bewust te maken hoe om te gaan met mensen met dementie. Vaak kunnen mensen met dementie nog lang mee blijven doen in de samenleving.  
 • Verbeteren van steun en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Bijvoorbeeld door zorg- en ondersteuning op wijkniveau rondom de persoon met dementie te organiseren. Ook werken alle  hulpverleners volgens dezelfde standaarden.  Een speciaal implementatieprogramma moet dit veranderen.

De overheid houdt hierbij rekening met:

 • Innovatie: bijvoorbeeld inzetten van techniek bij onderzoek of nieuwe aanpak waarop mensen mee kunnen blijven doen.
 • Jonge mensen met dementie: zij hebben vaak een andere vorm van dementie dan mensen boven 65 jaar.
 • Internationaal: door samen te werken aan internationaal onderzoek. Maar ook  om kennis en ervaring over dementiezorg te delen met andere landen.
 • Communicatie: bijvoorbeeld over hoe informeer ik mensen over dementie en hoe je het risico op dementie verkleint.

Samenwerking dementiestrategie

Bij de uitwerking van de strategie werkt overheid met veel partijen samen. Zoals:

 • mensen met dementie en hun naasten;
 • maatschappelijke organisaties;
 • gemeenten;
 • regionale netwerken;
 • het bedrijfsleven;
 • onderzoek- en kennisinstituten.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de opdrachtdrachtgever en eindverantwoordelijke voor uitvoering van de Nationale Dementiestrategie. De leden van de Raad van Advies zetten hun kennis en expertise in om de minister bij te staan in de uitvoering hiervan.  

Eerdere dementie programma’s

Sinds 2004 zet de overheid zich in voor dementie met eerdere programma’s, zoals het Deltaplan Dementie.