Giften en subsidies politieke partijen

Landelijke politieke partijen kunnen een subsidie krijgen van de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld voor onderzoek, scholing of om nieuwe leden te werven. Ook kunnen partijen giften van particulieren ontvangen. De Wet financiering politieke partijen bepaalt dat grotere giften openbaar moeten zijn.

Giften aan politieke partijen openbaar

Politieke partijen moeten openheid geven over de giften die ze ontvangen. Dit is vastgelegd in de Wet financiering politieke partijen. Doordat partijen verplicht zijn om grotere giften openbaar te maken, kan niemand anoniem politiek invloed ‘kopen’.

Jaarlijks overzicht van giften, subsidies en schulden van partijen

Partijen moeten jaarlijks vóór 1 juli de volgende stukken aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) sturen:

 • Financieel verslag van het voorafgaande kalenderjaar

  Het verslag bevat een overzicht van ontvangen subsidies, giften en overige inkomsten en schulden;
 • Overzicht van giften van in totaal €4.500 of meer

  Het overzicht bevat de naam en woonplaats van de gever;
 • Overzicht van schulden van €25.000 of meer

  Het overzicht bevat de naam en adres van de geldverstrekker.

De minister van BZK maakt deze documenten openbaar.

Lees alle stukken over de financiering van politieke partijen over 2014.

Regels partijfinanciering gelden ook voor jongerenorganisaties

De regels gelden ook voor organisaties die verbonden zijn aan een politieke partij. Bijvoorbeeld een jongerenorganisatie.

Lokale partijen

De regelgeving geldt alleen voor landelijke partijen. In het regeerakkoord is afgesproken dat ook lokale partijen onder de wet moeten vallen. Een wetsvoorstel hiervoor is in voorbereiding. Wel is nu al geregeld dat lokale partijen een openbaar giftenreglement moeten hebben. Daarin moeten zij regelen hoe zij omgaan met giften en met de openbaarmaking daarvan.

Voorwaarden subsidie politieke partijen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een politieke partij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De partij is vertegenwoordigd in de Eerste en Tweede Kamer;
 • De partij heeft ten minste 1000 leden. Deze leden moeten jaarlijks minimaal €12 betalen aan contributie.

Hoogte subsidie politieke partijen

Hoe meer zetels een partij heeft in het parlement en  hoe meer leden, des te hoger de subsidie. De hoogte van de totale subsidie aan politieke partijen hangt af van het aantal partijen dat een aanvraag indient. De totale subsidie over 2014 bedraagt ongeveer € 15,5 miljoen.

Het kabinet bezuinigt tussen 2010 en 2015 ongeveer € 1,5 miljoen op subsidies aan politieke partijen.

Besteding subsidiebedrag

De subsidie aan een politieke partij bestaat uit 4 delen:

De subsidie voor het politiek-wetenschappelijk instituut, de jongerenorganisatie en de instelling voor buitenlandse activiteiten mag niet voor een ander doel worden ingezet.

Politieke partijen (en instellingen die verbonden zijn aan de partij) mogen de subsidie alleen gebruiken voor:

 • politieke vorming, scholing en wetenschap;
 • werven van leden en informatievoorziening;
 • onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland en ondersteunen van hun vormings- en scholingsactiviteiten;
 • de politieke betrokkenheid van jongeren bevorderen;
 • de verkiezingscampagne;
 • werving, selectie en begeleiding van ministers, staatssecretarissen, Kamerleden en andere politieke ambtsdragers.

Subsidie vóór 1 november aanvragen

Het ministerie van BZK geeft de subsidie per kalenderjaar. Politieke partijen moeten de subsidieaanvraag voor 1 november indienen.

Verantwoording subsidie

De politieke partij moet de gekregen subsidie in het jaar erop verantwoorden. Deze verantwoording moet voor 1 juli bij het ministerie van BZK binnen zijn.