Milieuprestaties van gebouwen meten

Het is vaak lastig om vast te stellen hoe duurzaam een gebouw is of daarover goede afspraken te maken. Investeerders, opdrachtgevers, bouwers en gebruikers hebben allemaal eigen ideeën over duurzaam (ver)bouwen. Daarom is er een bepalingsmethode waarmee professionals de milieuprestatie van een gebouw of bouwwerk te kunnen meten.

Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen

Bouwbedrijven bepalen de milieuprestatie van een gebouw met de Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken. Ook gebruiken zij de bijbehorende milieudatabase. Zij bepalen ermee wat de gevolgen van bepaald materiaalgebruik zijn voor het milieu. Bijvoorbeeld als zij iets moeten bouwen of een bouwwerk moeten beheren.

De uitkomst van die berekening wordt uitgedrukt in 1 of meer getallen. Hierdoor zien ontwikkelaars welke bouwdelen de meeste (negatieve) effecten voor het milieu veroorzaken en waarop het ontwerp verbeterd kan worden. Bouwbedrijven kunnen zo onderbouwd kiezen voor duurzame oplossingen. En worden gebouwen opgeleverd die beter zijn voor het milieu.

In het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften om de milieuprestatie te berekenen van woningen en kantoorpanden. In de voorschriften zijn nu nog geen grenswaarden opgenomen. Dat komt later nog. Partijen in de bouw kunnen zo in de komende periode ervaring opdoen met het maken van die berekeningen.

LCA als basis

De methode is ontwikkeld op basis van de LCA-systematiek. LCA betekent levenscyclusanalyse. Deze systematiek is er voor de berekening van de milieueffecten van bouwmaterialen, producten, samengestelde bouwdelen of volledige bouwwerken. Zij neemt de hele cyclus van een product in beschouwing. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk.

Meer informatie over de Milieuprestatie van Gebouwen staat op de website van RVO.

Onderzoek grenswaarden gebouwen

In de zomer van 2014 is het onderzoek Milieuprestatieberekening Gebouwen, evaluatie 2013 afgerond. Een berekening van de milieuprestatie is verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwbouw woning of kantoor. Het onderzoek moest inzicht geven in de toepassing van het voorschrift over de milieuprestatie van gebouwen in de praktijk. Ook moest het een eerste richting geven voor toekomstige grenswaarden in het Bouwbesluit 2012.

Uit het onderzoek is duidelijk geworden wat de juiste manier is om gegevens in te voeren om de milieuprestatie te berekenen. Ook is de werkwijze van het toetsen van ingediende documenten van de milieuprestatie bekend. En de gemiddelde milieuprestatie in een 1-punt-score.

Duurzame producten in de bouw

Bedrijven die bouwproducten en bouwdelen maken, kunnen hun producten verduurzamen. Zij moeten dan wel weten wat de milieuprestatie van hun product bepaalt. Een duurzame oplossing is bijvoorbeeld kiezen voor materialen met minder negatieve milieueffecten. Ook kan een bedrijf duurzaam geproduceerd hout gebruiken of materialen die gerecycled kunnen worden.

Bepalingsmethode en database actueel houden

De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) beheert de bepalingsmethode en de milieudatabase. De stichting houdt deze bij aan de hand van:

 • ervaringen uit de praktijk;
 • nieuwe inzichten;
 • verandering van productie- en verwerkingsprocessen van producten en materialen;
 • nieuwe of veranderde Europese normen.

Bepalen duurzaamheid gebouw

Er zijn verschillende rekeninstrumenten om na te gaan of gebouwen duurzaam zijn of duurzaan worden beheerd. Gemeenten, projectontwikkelaars, eigenaren, beleggers en gebouwbeheerders gebruiken deze instrumenten:

Instrumenten voor duurzame stedenbouw

Instrumenten voor duurzame gebouwen

 • GreenCalc+
  beoordeelt een gebouw of wijk op gebruik van energie, water, materiaal en mobiliteit
 • GPR Gebouw
  toets op energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde;
 • Toolkit Duurzaam Bouwen
  praktische handreiking om te voldoen aan de eisen voor CO2-reductie, gezondheid en (binnen)klimaat van woningen

Certificering duurzaam vastgoed

 • BREEAM-NL
  duurzaamheidsbeoordeling voor nieuwbouw en grootschalige renovatieprojecten.

Instrumenten duurzaamheid civiele werken

 • DuboCalc
  computerprogramma dat de milieueffecten van materiaal- en energiegebruik van infrastructurele werken berekent.

Voldoet een gebouw of project aan de voorwaarden van 1 van deze methodes? Dan krijgt het van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het predicaat ‘duurzaam vastgoed’. Panden die hieraan voldoen mogen bijvoorbeeld worden opgenomen in een duurzaam vastgoedfonds. Dat zijn fondsen waar investeerders kunnen beleggen in ‘groen’ vastgoed.

Over het meten van milieuprestaties van gebouwen gaat de publicatie Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GW-werken. RVO.nl heeft ook een overzichtswebsite over duurzaam vastgoed. In de publicatie Duurzaam vastgoed en de praktijk staat meer informatie over duurzaam bouwen en beheren.