Bedrijfsvoering en audits gemeenten en provincies

Burgers en volksvertegenwoordigers moeten kunnen vertrouwen op de financiële verantwoording van gemeenten en provincies. Hoeveel geld is er binnengekomen, hoeveel uitgegeven en waaraan? Daarom controleert een accountant jaarlijks de jaarrekening van gemeenten en provincies.

Accountantscontroles (audits) gemeenten en provincies

Veel van de werkzaamheden van een controlerend accountant  bij een gemeente of een provincie wijken niet heel erg af van de controlewerkzaamheden voor een willekeurig andere organisatie.

Toch zijn er enkele verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat om hoe gemeenten en provincies samenwerken in gemeenschappelijke regelingen. Wat is dan bijvoorbeeld de verhouding tussen de controlerend accountant van de gemeente en de accountant van het samenwerkingsverband? Hoe kan de accountant van de gemeente steunen op de bevindingen van de accountant van het samenwerkingsverband? Een specifieke duiding van de beroepsregels van accountants en handreikingen aan gemeenten en provincies, kunnen dan zorgen voor meer duidelijkheid.

Het startpunt moet altijd de bedrijfsvoering van de gemeente of een provincie zijn. Een goede bedrijfsvoering en interne controle streef je niet na omdat de accountant dat wil. Een goede bedrijfsvoering past bij een moderne en goed geleide publieke organisatie. Daarnaast kan het ook zorgen voor een snellere en efficiëntere controle van de accountant.

Commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO)

De commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO) bestaat uit  deskundigen die onder meer werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, de VNG, de beroepsorganisatie van accountants (NBA), accountantskantoren en het Rijk. Dit is de nieuwe naam voor de commissie Handreiking Auditing Decentrale Overheden (HADO). De instelling van de commissie HADO is bepleit door de werkgroep Vernieuwing accountantscontrole gemeente, onder voorzitterschap van Staf Depla.

Wat doet de commissie BADO?

De doelstellingen en taken van de commissie BADO richten zich op:

 • de verheldering van vraagstukken die spelen op het raakvlak van auditing en bedrijfsvoering van gemeenten en provincies, zoals:
  • het steunen van de controlerend accountant van een deelnemende gemeente op de werkzaamheden van de accountant van een samenwerkingsverband;
  • de verantwoording over het persoonsgebonden budget (PGB);
  • de generieke eisen waaraan de interne verantwoording en controle van een gemeente of provincie moet voldoen;
  • de wijze waarop om moet worden gegaan met de privacy, in het kader de bedrijfsvoering en de accountantscontrole.
 • de signalering van nieuwe ontwikkelingen, zoals:
  • vroegtijdig signaleren en bespreken van conceptregelgeving voor de beroepsgroep van accountants, voor zover relevant voor gemeenten en provincies. Dit omvat ook het actief wijzen op de mogelijkheden van consultatie;
  • de stand van zaken rond ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren. Dit gebeurt door toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus;
  • de mogelijke introductie op termijn van Standard Business Reporting (SBR) en de elektronische controleverklaring;

De commissie publiceert haar zienswijze en opvattingen in notities. U vindt deze notities onderaan deze pagina, maar ook op de sites van de VNG en de NBA.

Wat doet de commissie BADO niet?

 • De commissie stelt geen beroepsregels op voor accountants en vaardigt ook geen regels voor gemeenten uit. De NBA en de VNG kunnen wel acties ontplooien, die in het verlengde liggen van de uitingen van de commissie;
 • De commissie laat zich niet uit over verslaggevingskwesties die van belang zijn voor gemeenten en provincies. Daar is een andere commissie voor verantwoordelijk. In het BBV (Besluit begroting en verantwoording) staat namelijk dat er een commissie BBV is. Deze commissie moet zorg dragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van de verslaggevingsregels voor gemeenten en provincies.
 • Het doel van de commissie is niet een handboek schrijven. De commissie kan beter inspelen op actualiteit door notities uit te brengen.