IBI-Nieuwsbrief nummer 83

Nieuwsbrief over interbestuurlijke informatie (IBI).

In deze nieuwsbrief:

 • Meicirculaire 2018
 • Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding
 • Hoe om te gaan met de ruimte onder het plafond BCF in de (meerjaren)begroting
 • Evaluatie verdeelmodellen sociaal domein
 • Toezichtverslag
 • 15 juli aanlevering SiSa en Iv3
 • Nulmeting Iv3
 • Specifieke uitkering Sport
 • Rechtmatigheidsverantwoording door het college van burgemeester en wethouders
 • Regiodagen Gemeentefinanciën 2018
 • Actualisaties BBV-beleidsindicatoren gemeenten
 • Nieuwsbericht juni 2018 Commissie BBV
 • Modernisering informatievoorziening financiën medeoverheden: pilot database
 • Beleidsdoorlichting schatkistbankieren
 • Beschikking n.a.v. evaluatie ICL-bijdrage Lelystad