Circulaire Informatie voor derden (Iv3)

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat een onderdeel over de Informatie voor derden (Iv3). Dat is de financiële informatie die de medeoverheden verstrekken aan het CBS, de financiële toezichthouder en via het CBS tevens aan de Europese Unie en aan BZK. Het betreft informatie op basis van de begroting, de realisaties per kwartaal en de jaarrekening. In de circulaire Ministeriële Regeling informatie voor derden van 6 februari 2003 is de regeling opgenomen.

Circulaire Informatie voor derden (Iv3) (PDF | 45 pagina's | 180 kB)

Deze circulaire is hier een vervolg op en geeft met name informatie over de gevolgen voor Iv3 van de wijziging van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) met ingang van 1 augustus 2008. Daarnaast wordt, in samenwerking met het Ministerie van Financiën, aandacht geschonken aan het EMU-saldo.

De circulaire wordt voor 1 augustus 2009 aan de besturen van gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen toegezonden.