Resultaten tweede fase groot onderhoud gemeentefonds

Hierbij publiceert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens medefondsbeheerder Financiën, de voorlopige resultaten van de tweede fase van het groot onderhoud gemeentefonds.

Zoals aangekondigd in de meicirculaire 2014 zal de aangepaste verdeling van de gemeentefondsmiddelen als gevolg van de tweede fase groot onderhoud ingaan per 2016. Op 23 maart 2015 hebben de fondsbeheerders de VNG en Rfv om advies gevraagd over de aanpassingen. Na weging van de adviezen zal een brief aan Tweede Kamer worden gestuurd en zullen de resultaten worden opgenomen in de meicirculaire gemeentefonds 2015.

In de bijgaande documenten treft u de adviesvraag aan de VNG en Rfv aan, aangevuld met:

  • de notitie tweede fase groot onderhoud gemeentefonds waarin de uitkomsten worden toegelicht;
  • een bijlage met de effecten per cluster en per gemeente (stand uitkeringsjaar 2014), de nieuwe verdeelformules per cluster en de nieuwe verdeelmaatstaven. In de meicirculaire 2015 worden de herverdeeleffecten geactualiseerd naar uitkeringsjaar 2016, waardoor deze kunnen afwijken van de stand opgenomen in de adviesaanvraag;
  • de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de gewijzigde verdeling;
  • het evaluatierapport van de krimpmaatstaf in het gemeentefonds.

Op 26 maart 2015 vinden in Utrecht bijeenkomsten met gemeenten plaats waarin een toelichting wordt gegeven op de tweede fase van het groot onderhoud.