Septembercirculaire gemeentefonds 2022

De septembercirculaire 2022 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Septembercirculaire gemeentefonds 2022 (PDF | 106 pagina's | 4,6 MB)

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Toelichting actualisatie 23 september

Sinds de publicatie van de septembercirculaire is een aantal zaken aan het licht gekomen die zijn verwerkt in een geactualiseerde versie. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • In tabel 2.2.1 (Ontwikkeling algemene uitkering) was abusievelijk bij bevolkingsdaling in 2024 een bedrag van € 90,048 mln opgenomen. Dit is hersteld. Deze fout werkte alleen door in tabel 2.4.2 (Ontwikkeling uitkeringsfactor) en is ook daar hersteld.
  • In de bijlagen met betrekking tot de Bpe’s is ter verduidelijking een voetnoot toegevoegd om aan te geven dat het gaat om de gecorrigeerde Bpe standen uit de meicirculaire.
  • De ontbrekende bijlage bij paragraaf 3.3.1. (verlengde pleegzorg AMV’s) is toegevoegd.
  • Er is geen bijlage bij paragraaf 3.2.9. De verwijzing hiernaar kan worden genegeerd. De in deze paragraaf gemelde wijziging van de DU geldt slechts voor 3 gemeenten en deze wordt in de tekst afdoende toegelicht.

Correctie raming WOZ-waarden

In het rekenmodel bij de septembercirculaire is gerekend met een stijging van de OZB waarde woningen (eigenaren) van 2022 op 2023 van  ca 30%. Door een fout in een formule is deze stijging een factor 2 te hoog geraamd, dat heeft gevolgen voor de uitkeringsfactor en een aantal bpe's. Dit zijn de juiste WOZ waarden en de gevolgen voor de uitkeringsfactor en de betreffende bpe’s.

Herverdeling wegenbeheer

In de septembercirculaire is de paragraaf betreffende de herverdeling wegenbeheer niet opgenomen. Bij dezen volgen hierna alsnog de geactualiseerde groeipercentages:

Het groeipercentage voor de bijdragen van gemeenten aan het beheer van gemeentelijke wegen door waterschappen bedraagt voor de jaren 2022 en 2023 respectievelijk 7,8% en 3,9%.

Sinds 1993 dient een aantal gemeenten op grond van de artikelen 22 en 24 van de Wet herverdeling wegenbeheer (WHW) een uitkering te verstrekken aan een waterschap voor het beheer van wegen. De hoogte van de uitkering is vastgelegd in het Besluit bijdrage vergoeding wegenzorg (Stb.1994, 427). Jaarlijks wordt zij bijgesteld op basis van gegevens van het Centraal Planbureau.

Voor het jaar 2022 wordt het groeipercentage definitief vastgesteld op 8,0% (niet afgerond: 7,97%). Dit is het saldo van de raming voor 2022 (naar huidig inzicht 7,8%) en de nacalculatie over 2021 (0,1%). Voor het jaar 2023 wordt het groeipercentage voorlopig vastgesteld op 3,9%. Dit komt overeen met de huidige raming van de prijsstijging van de overheidsconsumptie in het jaar 2022.

Rekenbestanden