IOFEZ-notitie over uitkeringsvorm enveloppen

In deze notitie wordt ingegaan op de uitkeringsvorm voor de enveloppen, die in het Regeerakkoord genoemd zijn. De notitie is vastgesteld in het IOFEZ van 12 april 2018. Uit de Financiële-verhoudingswet en de toelichting daarop, vloeit voort dat de algemene uitkering in alle gevallen de voorkeur verdient.

In de onderhavige notitie over de uitkeringsvorm wordt met name de nadruk gelegd op de afweging tussen de decentralisatie uitkering en de specifieke uitkering, voor uitsluitend die gevallen waarin de algemene uitkering geen optie is. Bijvoorbeeld omdat het een uitkering aan een deelverzameling van gemeenten betreft en/of er geen algemene objectieve verdeelmaatstaf kan worden geconstrueerd. Indien er gekozen moet worden tussen een decentralisatie uitkering en een specifieke uitkering voor de genoemde enveloppen, geniet de decentralisatie uitkering de voorkeur. Dit vanwege de volgende redenen:

  • deze uitkeringsvorm het beste past bij de wens van het Kabinet om in samenwerking met medeoverheden maatschappelijke problemen aan te pakken en op te lossen;
  • er een nadere selectie gemaakt kan worden van de decentrale overheden, die in aanmerking komen voor de uitkering;
  •  deze uitkering de administratieve- en controlelasten beperkt, omdat er geen financiële verantwoording aan het Rijk behoeft te worden afgelegd over de feitelijke besteding van de middelen. Dit laat onverlet dat er wel nadere afspraken met decentrale overheden (bijvoorbeeld in een convenant) gemaakt kunnen worden, over de monitoring van de beleidseffecten;
  • deze uitkeringsvorm de beste mogelijkheden biedt voor het maken van integrale afwegingen door medeoverheden en daarmee voor een effectieve en efficiënte inzet van overheidsmiddelen;
  • er geen noodzaak is om voorafgaand aan de uitbetaling van middelen wet- en regelgeving tot stand te brengen of te wijzigen, waardoor de middelen snel kunnen worden uitbetaald.

De specifieke uitkering is hierbij (slechts) een terugvaloptie, waarvoor onder strikte voorwaarden kan worden gekozen.