Onderzoeksrapport objectief verdeelmodel beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015 begeleiding

In 2016 zijn het ministerie van BZK, het ministerie van VWS en de VNG bestuurlijk overeengekomen om één geïntegreerd objectief verdeelmodel te ontwikkelen voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015 begeleiding.

Onderzoeksrapport objectief verdeelmodel beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015 begeleiding (PDF | 32 pagina's | 963 kB)

Aanvankelijk zou het nieuwe verdeelmodel per 2020 worden ingevoerd. Vooral vanwege de onzekerheid rond de gevolgen voor gemeenten van de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor Wmo-cliënten is de invoering op verzoek van de VNG uitgesteld. Tijdens het bestuurlijk overleg van 24 mei 2018 hebben Rijk en VNG afgesproken dat de verdeling voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015 begeleiding meeloopt in het bredere traject van de evaluatie van de verdeelmodellen voor het sociaal domein in het gemeentefonds. Hiermee vindt invoering plaats vanaf 2021, tenzij nadere inzichten de implementatie in de weg staan.

Nadat eerder het onderzoeksrapport is gepubliceerd, zijn op 6 maart 2019 ook de voorlopige uitkomsten per gemeente/regio bekendgemaakt. De gepresenteerde uitkomsten zijn nog niet definitief. Het nieuwe verdeelmodel zal op enkele punten nog nader worden bezien. De voorlopige cijfers zijn als bijlage opgenomen, samen met een toelichting.