Leidraad kostentoerekening omgevingsvergunning

Leidraad kostentoerekening omgevingsvergunning

Met deze leidraad kan in de praktijk worden beoordeeld wat een redelijke bandbreedte voor de tarieven van de omgevingsvergunning is en waarom deze redelijk is. Het inzichtelijk maken van de doorberekening van kosten in leges en tarieven is niet alleen van belang voor de heffende instantie zelf, maar draagt ook bij aan een groter maatschappelijk draagvlak voor de leges en tarieven.

Deze leidraad is door de ministeries van VROM en BZK, de VNG en het IPO en de Vereniging van Bouw en Woningtoezicht Nederland vastgesteld.

Aanleiding voor de leidraad is een brief van de minister van VROM en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die op 20 november 2009 aan de Tweede Kamer is verzonden over de uitvoering van de motie-Wiegman (TK 31 953, nr. 27). Daarin is toegezegd is dat er als een gezamenlijk product van de VNG, het IPO, VROM en BZK een leidraad zou worden uitgebracht voor de berekening van leges voor de omgevingsvergunning.

  1. Een Stappenplan in de vorm van een “model kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning” (VNG); (Open Document Format) en toelichting ;
  2. Rekenmodel Methode Activity Based Costing inclusief toelichting (IPO);

In juli volgt er nog een zesde deel;

  1. Normkosten (voorzien voor juli 2010, VBWTN).