Handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2016

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de Handleiding artikel 12. De actualisatie is vooral ingegeven door de noodzaak tot verduidelijking in de technische en redactionele sfeer en geldt vanaf begrotingsjaar 2016. De handleiding is van belang voor alle betrokken actoren die te maken hebben met de artikel 12-procedure. De belangrijkste aanpassingen houden verband met de invoering van de vijf financiële kengetallen, het schrappen van de tijdelijke wet deelfonds sociaal domein in de grondslag bij de beoordeling van het ‘aanmerkelijk en structureel tekort’ en aanpassing van de methodiek hoe omgegaan wordt met OZB-tarieven bij de berekening van het zogenaamde “redelijk peil”.

Handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2016 (PDF | 24 pagina's | 262 kB)