Sponsoring in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de schoolkrant of schoolgids. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een gift. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Voorwaarden voor sponsoring in het onderwijs

Sponsoring op school moet aan wettelijke voorwaarden voldoen. Ouders en docenten mogen via de medezeggenschapsraad hun stem laten horen over een sponsorcontract. In het voortgezet onderwijs hebben ook leerlingen vanaf 13 jaar medezeggenschap als zij in de medezeggenschapsraad zitten.

Verder zijn scholen verplicht om ouders in de schoolgids en het schoolplan te informeren over het sponsorbeleid.

Voorbeelden van sponsoring in het onderwijs

Sponsoring van het onderwijs kan bijvoorbeeld in de vorm van:

  • betalen voor aanvullend lesmateriaal, zoals boekjes, dvd's, folders, posters en spellen;
  • gesponsorde activiteiten, zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes;
  • meebetalen aan de inrichting van de school.

Als tegenprestatie vermeldt een school de sponsor in bijvoorbeeld de schoolkrant, schoolgids of nieuwsbrief. In het primair onderwijs zijn sponsors vaak winkels en bedrijven in de directe omgeving van de school.

Gedragsregels voor sponsoring in het onderwijs

Voor scholen is er een convenant met gedragsregels rond sponsoring. Er staat in:

  • waar scholen op moeten letten;
  • waar sponsors aan gebonden zijn;
  • hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten organiseren.

Enkele regels uit de overeenkomst:

  • Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen.
  • Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.
  • De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag niet nadelig zijn voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen.
  • De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.

Klachten over sponsoring in het onderwijs

Ouders, docenten en leerlingen kunnen met klachten over sponsoring terecht bij de klachtencommissie van de school. Scholen moeten zorgen dat deze mogelijkheid voor iedereen duidelijk is. Sponsoring gaat vaak samen met reclame-uitingen. Heeft een ouder, leerkracht of leerling een klacht over de inhoud van een reclame-uiting? Dan kan hij of zij een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.