Aanpak fraude in de zorg door uitwisselen informatie

Door informatie over fraude te bundelen kan fraude in de zorg eerder en beter in beeld worden gebracht. Een wetsvoorstel moet betere gegevensuitwisseling bij fraudesignalen mogelijk maken. Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft hierbij een centrale rol.

Betere gegevensuitwisseling bij fraudesignalen

Iedere organisatie heeft eigen informatie over mogelijke fraude in de zorg. Die eigen informatie is niet altijd voldoende om de fraude aan te kunnen pakken. Een wetsvoorstel moet betere gegevensuitwisseling bij fraudesignalen mogelijk maken, ook met het IKZ. Het IKZ brengt de informatie van de verschillende partijen bij elkaar om deze signalen te verbeteren. De gebundelde informatie kan vaak wel gebruikt worden.

Wat doet het IKZ?

Het IKZ heeft een centrale rol bij het uitwisselen van de gegevens:

  • Organisaties melden signalen over mogelijke fraude in de zorg aan het IKZ.
  • Het IKZ bekijkt deze signalen en beoordeelt of het nodig is om aanvullende informatie van andere organisaties op te vragen. Dit kunnen ook (bijzondere) persoonsgegevens zijn. Het opvragen van (bijzondere) persoonsgegevens gebeurt alleen als het nodig is om fraude in de zorg te kunnen bestrijden.
  • Het IKZ vult het ontvangen signaal aan met informatie die andere organisaties sturen.
  • Het IKZ stuurt de gebundelde informatie naar de partij die, aan de hand van deze informatie, actie kan ondernemen.
  • Deze organisatie treedt vervolgens op, bijvoorbeeld via verder onderzoek of handhaving.

Trends en ontwikkelingen signaleren

Door de informatie die het IKZ ontvangt, krijgt zij een goed beeld van signalen over fraude in de zorg. Daardoor kan het IKZ ook trends en ontwikkelingen signaleren. Het IKZ brengt deze trends en ontwikkelingen onder de aandacht bij organisaties. Zo kunnen zij hier rekening mee houden bij het uitvoeren van hun taken.