Aanpak fraude in de zorg door uitwisselen informatie

Door informatie over fraude te bundelen kan fraude in de zorg eerder en beter aan het licht komen. De Rijksoverheid bereidt een wet voor die het uitwisselen van informatie makkelijker maakt. Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) krijgt hierbij een leidende rol.

Betere gegevensuitwisseling van informatie bij vermoedelijke fraude

Iedere organisatie heeft eigen informatie over mogelijke fraude in de zorg. Die eigen informatie is niet altijd voldoende om de fraude aan te kunnen pakken. Een wetsvoorstel moet betere uitwisseling van informatie bij fraudesignalen mogelijk maken, ook met het IKZ. Het IKZ brengt de informatie van de verschillende partijen bij elkaar. Met de gebundelde informatie is het vaak wel mogelijk om fraude aan te tonen.

Wat doet het IKZ?

Het IKZ heeft een leidende rol bij het uitwisselen van de gegevens:

  • Organisaties melden aanwijzingen voor mogelijke fraude in de zorg aan het IKZ.
  • Het IKZ bekijkt deze aanwijzingen. Daarnaast beoordeelt het IKZ of het nodig is om extra informatie van andere organisaties op te vragen. Dit kunnen ook (bijzondere) persoonsgegevens zijn. Het IKZ vraagt (bijzondere) persoonsgegevens alleen op als het echt nodig is.
  • Het IKZ vult het ontvangen signaal aan met informatie die andere organisaties sturen.
  • Het IKZ stuurt de gebundelde informatie naar een organisatie die, met deze informatie, actie kan ondernemen. Deze organisatie treedt vervolgens op. Bijvoorbeeld via verder onderzoek of handhaving.
  • Het IKZ is scherp op trends en ontwikkelingen over fraude in de zorg. Het IKZ kan dit doen doordat het veel informatie ontvangt. De kennis deelt het IKZ met organisaties in de zorg. Die kunnen er hun voordeel mee kunnen doen bij het signaleren, en aanpakken van fouten en fraude.