Aanpak fraude in de zorg door uitwisselen informatie

In 2024 treedt de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) in werking. Deze wet helpt bij de aanpak van fraudebestrijding door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Waarschuwingsregister.

Betere gegevensuitwisseling van informatie bij vermoedelijke fraude

De wet regelt de positie en rol van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Binnen het IKZ werken 9 organisaties samen om fraude in de zorg aan te pakken en te voorkomen.

Elk van de 9 organisaties heeft eigen informatie over mogelijke fraude in de zorg. Die eigen informatie is niet altijd voldoende om fraude aan te kunnen pakken. Door informatie van deze organisaties bij elkaar te brengen kan fraude in de zorg beter worden herkend en aangepakt. Het IKZ brengt de informatie van de verschillende partijen bij elkaar. Met de gebundelde informatie is het vaak wel mogelijk om fraude aan te tonen.

Het IKZ heeft een leidende rol bij het uitwisselen van de gegevens en het signaleren van risico's en ontwikkelingen bij de aanpak van fraude.

Informatie over fraude uitwisselen via het Waarschuwingsregister

Daarnaast zorgt de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) dat gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren gegevens met elkaar kunnen delen. Deze gegevens gaan over personen of rechtspersonen die fraude in de zorg hebben gepleegd.

Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren gebruiken voor deze uitwisseling van gegevens het Waarschuwingsregister zorgfraude. Om gegevens in het Waarschuwingsregister zorgfraude te plaatsen, moet er een gerechtvaardigde overtuiging van fraude zijn. Dit betekent dat ze redenen hebben om zeker te zijn van zorgfraude door personen of rechtspersonen. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen elkaar via dit register waarschuwen voor die partijen.