Wat verandert er per 1 juli 2020?

Overzicht van veranderingen per 1 juli 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Uitbreiding geboorteverlof voor partners (Wet Invoering Extra Geboorteverlof, WIEG)

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners van vrouwen die een kind hebben gekregen al een week vrij na de geboorte in plaats van twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij daar nog eens vijf weken verlof bij. De vijf weken kunnen verspreid over het eerste halfjaar van het kind worden opgenomen, maar ook in één keer. UWV betaalt een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon.

Minimumleeftijd voor maaltijdbezorgers

Het is per 1 juli 2020 verboden om als jongere onder de 16 jaar op zelfstandige of commerciële basis maaltijden te bezorgen met deelname aan het verkeer.


Meer informatie in het nieuwsbericht 'Verbod op maaltijden bezorgen onder de 16 jaar'

Barometer culturele diversiteit

Vanaf 1 juli kunnen werkgevers met de Barometer Culturele Diversiteit inzicht krijgen in de culturele diversiteit van hun organisatie. De Barometer komt beschikbaar voor alle organisaties met meer dan 250 medewerkers. Organisaties kunnen het CBS vragen om een geanonimiseerde versie van hun personeelsbestand te bekijken. Zij krijgen vervolgens statistieken over de culturele diversiteit binnen hun organisatie terug. Daarmee worden organisaties geholpen om diversiteitsbeleid te voeren dat op feiten is gebaseerd.

Noodopvang kinderopvang i.v.m. corona

Per 1 juli 2020 stopt de noodopvang van kinderen voor alle ouders in verband met corona.

Wijziging arbeidsomstandigheden besluit: gebruik van werkbakken aan hijskranen

Per 1 juli wordt het Arbobesluit gewijzigd. Vanaf dat moment mogen werkbakken aan hijskranen alleen gebruikt worden voor goederenvervoer en niet meer voor personenvervoer. Aanleiding hiervoor is een aantal incidenten met hijskranen die de Inspectie SZW onderzoekt.

Grenswaarde dieselmotoremissie (DME)

Er gaat een wettelijke grenswaarde in voor de uitstoot van dieselmotorenemissie (DME). Werkgevers zijn verplicht de blootstelling aan DME te voorkomen als dit technisch mogelijk is. Anders moet de blootstelling zo veel mogelijk worden beperkt tot onder de nieuwe grenswaarde. De grenswaarde is tot stand gekomen op basis van een advies van de Gezondheidsraad en consultatie met sociale partners.

Indexering minimumloon

Het minimumloon stijgt van € 1653,60 naar € 1680,00 bruto per maand. Ook worden de minimumjeugdlonen herzien.
 

Indexering uitkeringsbedragen

Verschillende uitkeringen zijn gekoppeld aan de hoogte van het wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2020 worden de hoogtes van de volgende uitkeringen aangepast:

 • Participatiewet
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
 • Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Ziektewet (ZW)
 • Toeslagenwet (TW)

De aangepaste bedragen treft u aan in de bijlage 'Uitkeringsbedragen per 1 juli 2020'.