Transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen

Ondergrondse buisleidingen kunnen gevaarlijke stoffen vervoeren. De overheid wil ruimte vrijhouden voor nieuwe buisleidingen.

Aardgas en brandbare vloeistoffen via buisleidingen

In de Nederlandse bodem ligt ongeveer 300.000 kilometer aan ondergrondse buisleidingen. Hiervan is zo'n 18.000 kilometer voor transport van gevaarlijke stoffen, vooral aardgas en brandbare vloeistoffen.

Voor- en nadelen buisleidingen

Buisleidingen hebben de volgende voordelen:

  • Deze manier van transport is relatief veilig en betrouwbaar.
  • Ze vervoeren snel grote hoeveelheden gassen of vloeistoffen.
  • Ze versterken de economische positie van haven- en industriegebieden en ontlasten het weg- en spoorvervoer.
  • Ze ontlasten het weg- en spoorvervoer.

Buisleidingen hebben ook nadelen:

  • Ze zijn moeilijk te verleggen of aan te passen.
  • De aanleg is duur.

Regels voor veiligheid buisleidingen

Een buisleiding voor het transport van gevaarlijke stoffen is een risico voor de veiligheid. De leiding kan bijvoorbeeld lekken, waardoor er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Zo ontstaat er een kans op explosie, vergiftiging van mensen of dieren, of verontreiniging van het milieu.

In het Besluit externe veiligheid buisleidingen staan veiligheidsvoorschriften. Bedrijven die buisleidingen aanleggen en gemeenten moeten zich hieraan houden. Zo moeten gemeenten bij nieuwbouw zorgen voor genoeg afstand tussen bebouwing en buisleidingen.

Buisleidingen voor gevaarlijke stoffen staan op de provinciale risicokaarten. Op deze kaarten staat per provincie aangegeven, waar de buisleidingen voor gevaarlijke stoffen lopen.

Ruimte voor buisleidingen met gevaarlijke stoffen

Om gevaarlijke stoffen veilig te kunnen blijven vervoeren via buisleidingen, wil de overheid ruimte vrijhouden voor nieuwe buisleidingen. Want het wordt steeds moeilijker ruimte te vinden voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

In de Structuurvisie Buisleidingen staat hoe en waar de overheid tot 2035 ruimte wil vrijhouden voor nieuwe buisleidingen. Het gaat om:

  • buisleidingen die gevaarlijke stoffen over lange afstanden moeten vervoeren;
  • buisleidingen voor transport over de grens.

Provincies en gemeenten kunnen hun ruimtelijke plannen afstemmen op de Structuurvisie Buisleidingen.

Op de visiekaart staat waar de overheid tot 2035 ruimte wil vrijhouden voor nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. De nieuwe leidingen komen zoveel mogelijk langs bestaande te liggen. Op www.ruimtelijkeplannen.nl is deze visiekaart in detail te bekijken.

Visiekaart ruimte voor nieuwe buisleidingen

Documenten