Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor

Goederenvervoer per spoor bestaat voor ongeveer 10% uit gevaarlijke stoffen. Ook dit vervoer moet veilig zijn. Daarom neemt de Rijksoverheid maatregelen voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen voor alle soorten goederenvervoer.

Regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor

Goederenvervoer per spoor bestaat voor ongeveer 10% uit gevaarlijke stoffen. Daarmee gaat ongeveer 2% van alle gevaarlijke stoffen via het spoor. Voor het spoorvervoer is de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen als volgt geregeld: 

  • In de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) en vooral in bijlage 1 van de VSG (RID) staan nadere (technische) voorschriften. Ook verplichtingen uit het internationale spoorverdrag (COTIF) en EU-voorschriften zijn erin vastgelegd.
  • Naast de Europese regels zijn in het Basisnet Spoor voor allerlei spoortracés extra afspraken vastgelegd voor de veiligheid van omwonenden.

Gebruik van de Betuweroute voor vervoer gevaarlijke stoffen

De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van de Betuweroute voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat doet ze omdat:

  • er op deze route geen personenvervoer is. Er rijden alleen maar goederentreinen;
  • een groot deel van de route niet in bebouwd gebied ligt.

Meer treinen met gevaarlijke stoffen dan voorzien in Brabant en Oost-Nederland

Over sommige trajecten in Nederland (zoals de Brabantroute en de Bentheimroute) rijden meer treinen met gevaarlijke stoffen dan verwacht werd. Bijvoorbeeld omdat er tijdelijk minder treinen via de Betuweroute kunnen rijden. Het goederenvervoer over het spoor voldoet aan alle veiligheidseisen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wil maatregelen nemen zodat er een goede balans is tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van omwonenden en lokale bestemmingsplannen. Bijvoorbeeld door het gebruik van de Betuweroute te stimuleren door vervoerders prijsprikkels te geven. En door het toepassen van het digitale beveiligingssysteem European Traffic Management Systeem (ERTMS) waardoor het spoorvervoer nog veiliger wordt.

Aanpak knelpunten vervoer van gevaarlijke stoffen

De Rijksoverheid wil dat het vervoer van gevaarlijke stoffen voldoet aan de regels. Daarom is het Rijk in gesprek met lokale overheden en de vervoerssector over de knelpunten die er zijn op het spoor en de oplossingen die nodig zijn. De overheid verwacht daar voor de zomer van 2020 een gedragen beeld bij te hebben.