Bescherming namen en graden hoger onderwijs

De namen hogeschool en universiteit en de vertalingen daarvan zijn beschermd. Alleen instellingen die universiteit of hogeschool zijn, mogen die namen gebruiken. De bescherming geldt ook voor de graden die studenten kunnen behalen in het hoger onderwijs.

Uitzonderingen op regel voor namen hoger onderwijsinstellingen

Er zijn een paar uitzonderingen op de regel voor de namen van hogescholen en universiteiten. Bijvoorbeeld als de naam overduidelijk niet leidt tot misleiding (zoals de Kleuteruniversiteit). En voor de Volksuniversiteiten en Volkshogescholen, de Evangelische Hogeschool en Vrije Hogeschool zijn ook uitzonderingen gemaakt.

Namen en graden buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs

Hoger onderwijsinstellingen uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) mogen hun vestiging in Nederland universiteit of hogeschool noemen. Deze buitenlandse hogescholen en universiteiten moeten dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De instelling is in het eigen land gevestigd als universiteit of hogeschool volgens de onderwijsregels en vestigingsregels die daar gelden.
  • De instelling vermeldt op haar website duidelijk in welk land de hoofdvestiging is, welke graden studenten kunnen halen en op welke regelgeving de graden zijn gebaseerd (de zogenoemde kenbaarheidseis). Dit moet de instelling vooraf doen, bij het werven van studenten. Maar ook bij het verlenen van de graad. 
  • Instellingen die de naam universiteit willen gebruiken moeten studenten in het eigen land en in Nederland kunnen laten promoveren (promotierecht).
  • Op ieder getuigschrift dat wordt uitgereikt wordt de naam van de instelling vermeld en op welke regelgeving de graad is gebaseerd.
  • Instellingen die de naam universiteit willen gebruiken moeten studenten in het eigen land en in Nederland kunnen laten promoveren (promotierecht).

Universiteiten of hogescholen uit landen buiten de EER die hun vestiging in Nederland universiteit of hogeschool willen noemen, moeten daar eerst toestemming voor vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Beschermde graden

Studenten aan een universiteit of hogeschool kunnen een bachelorgraad, mastergraad, Ad (associate degree) of doctorsgraad behalen. Ook graden zijn beschermd. Graden mogen alleen worden verleend:

Opleiding aan andere instelling dan universiteit of hogeschool

Wilt u een studie volgen aan een instelling die niet de naam universiteit of hogeschool voert? Dan is het extra belangrijk dat u goed controleert wat de status is van de opleiding en of er een erkende graad aan is verbonden.