Bescherming namen en graden hoger onderwijs

De namen hogeschool en universiteit en de vertalingen daarvan zijn beschermd. Dat moet misbruik en misleiding tegengaan. Alleen instellingen die universiteit of hogeschool zijn, mogen die namen gebruiken. Die instelling moet een universiteit of hogeschool zijn. Dit is per juni 2017 geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Er zijn een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de naam overduidelijk niet leidt tot misleiding (zoals de Kleuteruniversiteit). En voor de Volksuniversiteiten en Volkshogescholen, de Evangelische Hogeschool en Vrije Hogeschool zijn ook uitzonderingen gemaakt.

Daarnaast mogen ook buitenlandse instellingen hun nevenvestiging in Nederland universiteit of hogeschool noemen. Hier gelden wel een aantal voorwaarden voor. Zo moet de instelling in het eigen land zijn gevestigd als universiteit of hogeschool volgens de daar geldende onderwijs- en vestigingsregels. Een andere belangrijke voorwaarde is de kenbaarheidseis.

Kenbaarheidseis

Sinds 1 juni 2017 moeten alle nevenvestigingen van buitenlandse universiteiten en hogescholen in Nederland voldoen aan de kenbaarheidseis. Deze eis houdt in dat de instelling op haar website duidelijk aangeeft:

  • in welk land de hoofdvestiging is;
  • welke graden studenten kunnen halen;
  • op welke regelgeving de graden zijn gebaseerd.

Bij instellingen die de naam universiteit willen gebruiken moet de instelling in het eigen land en Nederland het promotierecht hebben.

Beschermde graden

Als je aan een universiteit of hogeschool studeert, kun je een Bachelor-, Master-, Ad- of Doctorgraad verkrijgen. Ook dit is beschermd door de WHW. Graden mogen alleen worden verleend:

  • voor opleidingen met een accreditatie door de NVAO;
  • voor opleidingen met een accreditatie op grond van een buitenlandse regeling.

Wordt de graad verleend op grond van een in het buitenland geaccrediteerde opleiding? Dan moet de instelling vooraf duidelijk maken tot welke graad de opleiding leidt en op grond van welke buitenlandse regeling de graad wordt verleend (kenbaarheidseis). Dit moet de instelling doen zowel bij het aantrekken van studenten, als bij de graadverlening. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een bestuurlijke boete.

Let op: wil je een studie volgen aan een instelling die niet de naam universiteit of hogeschool voert? Dan is het extra belangrijk dat je goed controleert wat de status is van de opleiding en of er een erkende graad aan is verbonden.