Aanpak van huiselijk geweld

De overheid wil huiselijk geweld aanpakken en voorkomen. Bijvoorbeeld door voorlichting, een huisverbod voor de geweldpleger en bescherming van de slachtoffers.

Huiselijk geweld voorkomen door voorlichting

Voorlichting kan helpen geweld te voorkomen. In publiekscampagnes roept de overheid slachtoffers, maar ook omstanders of plegers van geweld op om advies en hulp te zoeken.

Huiselijk geweld stoppen en slachtoffers beschermen

Bij ernstige dreiging van huiselijk geweld is het nodig dat slachtoffers een veilige opvangplek krijgen. De dader van huiselijk geweld kan een huisverbod krijgen om het geweld te stoppen.

Als het nodig is, wordt de algemene aanpak tegen huiselijk geweld uitgebreid met een bijzondere aanpak. Bijvoorbeeld voor kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Huiselijk geweld signaleren

Artsen, verpleegkundigen en andere professionals kunnen te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld. Door de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling weten zij hoe ze dan moeten handelen. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling beschrijft dit in 5 stappen.

Rol gemeente bij terugdringen huiselijk geweld

Het Rijk werkt samen met gemeenten om huiselijk geweld te bestrijden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor Veilig thuis (voorheen Steunpunten Huiselijk Geweld) en voor vrouwenopvang. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De officiële naam van deze wet is Wmo 2015. Bij de bestrijding van huiselijk geweld werken gemeenten nauw samen met andere sectoren. Bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), reclassering, jeugdzorg, politie en het Openbaar Ministerie (OM). 

Hulp voor gemeenten: modelaanpak huiselijk geweld 

Voor gemeenten heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een voorbeeld van aanpak gemaakt. De modelaanpak huiselijk geweld beschrijft hoe gemeenten de aanpak van huiselijk geweld kunnen organiseren.

Veilig thuis voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld zijn samengegaan in een nieuwe organisatie Veilig Thuis. De samenvoeging moet voor meer samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgen. 

Voor gemeenten heeft de VNG de Handreiking deskundigheid huiselijk geweld en kindermishandeling gemaakt. Hierin staan de taken die nodig zijn voor een sluitende aanpak vam huiselijk geweld en kindermishandeling. En welke kennis, houding en vaardigheden daarvoor nodig zijn. 

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

In april 2018 is het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis gelanceerd. Hierin staat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. En om ze duurzaam op te lossen. Met het actieprogramma wil de overheid:

  • huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld brengen;
  • huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen en duurzaam oplossen;
  • extra aandacht geven aan bepaalde groepen, zoals slachtoffers van loverboys en kinderen in kwetsbare opvoedsituaties

Het actieprogramma is onderdeel van het meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis.