Aanpak van huiselijk geweld

De overheid wil huiselijk geweld aanpakken en voorkomen. Bijvoorbeeld door voorlichting, een huisverbod voor de geweldpleger en bescherming van de slachtoffers.

Huiselijk geweld voorkomen door voorlichting

Voorlichting kan helpen geweld te voorkomen. In publiekscampagnes roept de overheid slachtoffers, maar ook omstanders of plegers van geweld op om advies en hulp te zoeken.

Huiselijk geweld stoppen en slachtoffers beschermen

Bij ernstige dreiging van huiselijk geweld is het nodig dat slachtoffers een veilige opvangplek krijgen. De dader van huiselijk geweld kan een huisverbod krijgen om het geweld te stoppen.

Als het nodig is, wordt de algemene aanpak tegen huiselijk geweld uitgebreid met een bijzondere aanpak. Bijvoorbeeld voor kindermishandeling.

Huiselijk geweld signaleren

Artsen, verpleegkundigen en andere professionals kunnen te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld. Door de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling weten zij hoe ze dan moeten handelen. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling beschrijft dit in 5 stappen.

Rol gemeente bij terugdringen huiselijk geweld

Het Rijk werkt samen met gemeenten om huiselijk geweld te bestrijden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor Veilig thuis (voorheen Steunpunten Huiselijk Geweld) en voor vrouwenopvang. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De officiële naam van deze wet is Wmo 2015. Bij de bestrijding van huiselijk geweld werken gemeenten nauw samen met andere sectoren. Bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), reclassering, jeugdzorg, politie en het Openbaar Ministerie (OM). 

Voor gemeenten heeft de VNG de Handreiking deskundigheid huiselijk geweld en kindermishandeling gemaakt. Hierin staan de taken die nodig zijn voor een sluitende aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. En welke kennis, houding en vaardigheden daarvoor nodig zijn. 

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

In het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis staat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. En om ze duurzaam op te lossen. Met het actieprogramma wil de overheid:

  • huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld brengen;
  • huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen en duurzaam oplossen;
  • extra aandacht geven aan bepaalde groepen, zoals slachtoffers van loverboys en kinderen in kwetsbare opvoedsituaties

Het actieprogramma is onderdeel van het meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Samenwerking Veilig Thuis, politie en justitieorganisaties

De volgende organisaties werken samen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling:

  • Veilig Thuis;
  • de politie;
  • het Openbaar Ministerie (OM);
  • de reclassering;
  • Raad voor de Kinderbescherming.

De gezamenlijke aanpak door deze organisaties wordt versterkt met de ontwikkelagenda ‘Veiligheid Voorop!’. De organisaties hebben ieder hun eigen (wettelijk omschreven) taken in deze aanpak. Het is van belang dat de onderlinge afstemming goed verloopt. En dat de organisaties werken met dezelfde visie.