Verdragen tegen conventionele wapens

Conventionele wapens zijn bommen, raketten en andere explosieven. Deze wapens zijn géén massavernietigingswapens. Toch kunnen sommige conventionele wapens zoveel humanitair leed veroorzaken, dat een verbod nodig is. De Rijksoverheid zet zich daarom actief in voor conventionele wapenbeheersing.

Arms Trade Treaty

Het Arms Trade Treaty (ATT) is een wereldwijd wapenhandelsverdrag dat is aangenomen in de Verenigde Naties. Het verdrag reguleert de internationale wapenhandel. Dit voorkomt de inzet van geëxporteerde wapens bij genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. Nederland heeft zich een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van het Arms Trade Treaty. Eind 2014 heeft Nederland het verdrag geratificeerd.

Zie ook: Kamerbrief over VN-wapenhandelsverdrag.

Ottawa-verdrag

Het Anti-personeel landmijnenverdrag, een plan van Canada, heet ook wel Ottawa-verdrag. Het verdrag regelt wereldwijd de uitbanning van de productie, handel, opslag en het gebruik van anti-personeel landmijnen. Nederland heeft het Ottawa-verdrag in 1999 geratificeerd. Nederland behoort tot één van de grootste donoren wereldwijd. Per jaar besteedt Nederland ongeveer € 15 miljoen aan het mijnenvrij maken van voormalige oorlogsgebieden.

Daarnaast was Nederland in 2013 co-voorzitter van het Standing Committee on Mine Clearance. Dit comité buigt zich over verlengingsverzoeken voor de ruimingstermijn van gebieden met mijnen binnen de statenpartijen.

Zie ook: Nederlandse aanpak mijnen ruimen.

Convention on Certain Conventional Weapons

Bepaalde conventionele wapens veroorzaken onnodig of overbodig letsel. De Convention on Certain Conventional Weapons richt zich op de vermindering van deze wapens. Ook verbiedt het verdrag wapens die bij gebruik onvoldoende onderscheid kunnen maken tussen burger- en militaire doelen. Nederland is partij bij het verdrag en de 5 bijbehorende protocollen.

Wassenaar Arrangement

Het Wassenaar Arrangement is een verdrag voor de exportcontrole van:

  • conventionele wapens;
  • dual-use goederen (gebruikt voor vreedzame en militaire doelen);
  • inzet van technologieën als massavernietigingswapens.

Het Wassenaar Arrangement kent 41 deelnemende landen, waaronder Nederland. De deelnemende landen zelf mogen beslissen over exportvergunningen, maar informeren elkaar wel regelmatig over de genomen exportbeslissingen.

Verdrag inzake Clustermunitie

Het Verdrag inzake Clustermunitie (CCM) verbiedt gebruik, productie, aankoop, opslag en transport van clustermunitie. Clustermunitie is een door een vliegtuig afgeworpen bom, granaat of raket, die uiteenvalt in kleinere explosieven. Gebruik van clustermunitie is omstreden, omdat het veel menselijk leed kan veroorzaken. Daarnaast maakt het geen onderscheid tussen burger- en militaire doelen.

Nederland heeft begin 2011 het Verdrag inzake Clustermunitie geratificeerd. En zal op grond van het verdrag de productie en export van clustermunitie verbieden.