Wanneer krijg ik de voogdij over een kind?

Voogdij is gezag over een minderjarig kind dat iemand anders dan de ouders uitoefent. Ouders kunnen u bij testament aanwijzen als voogd. Of in het gezagsregister laten registreren dat u na hun overlijden het gezag over hun kind krijgt. Ook een rechter kan u als voogd aanwijzen.

Eisen voogd

U kunt voogd worden als u meerderjarig bent. Ook mag u niet onder curatele staan en niet lijden aan een geestelijke stoornis. 

Ouders wijzen u aan als voogd

Ouders kunnen 1 of 2 personen op de volgende manieren aanwijzen als voogd:

  • Ouders kunnen u als voogd aanwijzen door registratie in het gezagsregister.
  • Ouders kunnen in een testament bij de notaris laten vastleggen dat zij u aanwijzen als voogd. Na hun overlijden krijgt u dan als voogd het gezag over hun kind indien u daarmee instemt. De voogdij vastleggen in een testament kan zelfs voordat het kind geboren is.

Niets vastgelegd voor overlijden: rechtbank benoemt voogd

Hebben de ouders niets geregeld over de voogdij na hun overlijden? Dan benoemt de rechtbank een voogd. Bijvoorbeeld een familielid.

De rechtbank kan ook een gecertificeerde jeugdinstelling (zoals een stichting jeugdbescherming) tot voogd benoemen.

Ouders verliezen gezag: rechter benoemt voogd

Ook als het ouderlijk gezag (tijdelijk) ontbreekt, kan de rechtbank een voogd benoemen. Bijvoorbeeld bij ziekte of als de rechter het gezag van de ouders beëindigt.

Soms benoemt de rechter eerst een  tijdelijke voogd. Dat is altijd een gecertificeerde jeugdinstelling. Bijvoorbeeld als ouders de verzorging en opvoeding niet aankunnen en snel ingrijpen nodig is. Dit is een kinderbeschermingsmaatregel. De rechter neemt daarna een beslissing over hoe de definitieve voogdij wordt geregeld.

Voogd worden is niet verplicht

U bent niet verplicht om voogd te worden. Uw voogdij begint pas als u daar zelf mee instemt. Daarvoor legt u een bereidverklaring af bij de griffie van de rechtbank. Weigert u de benoeming? Dan zoekt de rechter een ander geschikt persoon of een andere instelling.

2 voogden of voogdij delen met partner

Bent u voogd en u wilt de voogdij samen met uw partner uitoefenen? Dan kunt u dat aan de rechter vragen. Ouders kunnen ook 2 personen aanwijzen als voogd. Voor gezamenlijke voogdij gelden deze voorwaarden:

  • De partner heeft een goede persoonlijke band met het kind. Het kind moet kunnen opgroeien in een veilige en vertrouwde omgeving bij beide voogden. De rechter beoordeelt dit per geval.
  • Het belang van het kind staat voorop en mag niet in gevaar komen. Kinderen van 12 jaar en ouder worden altijd door de rechter gehoord.

Tijdelijke voogdij over kind uit Caribisch Nederland

Informatie over tijdelijke voogdij over een kind uit Caribisch Nederland staat in de brochure Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk.