Hoe hoog is de kinderbijslag?

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van uw kind en van waar uw kind woont. 

Hoogte kinderbijslag

De bedragen van de kinderbijslag vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als uw kind 6 jaar wordt, krijgt u meer kinderbijslag. De kinderbijslag gaat opnieuw omhoog als uw kind 12 jaar wordt.

Dubbele kinderbijslag bij thuiswonend met intensieve zorg

Heeft u een thuiswonend gehandicapt kind tussen de 3 en 18 en heeft uw kind intensieve zorg nodig? Dan heeft u mogelijk recht op dubbele kinderbijslag. Er kan sprake zijn van intensieve zorg als uw kind in het dagelijks leven beperkingen ondervindt door ziekte of stoornis en uw taken in de verzorging en het ouderlijk toezicht (oppassing) daardoor ernstig zijn verzwaard. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt de zorgbehoefte en geeft een advies aan de SVB over dubbele kinderbijslag. 

Het kabinet wil dat ouders die recht hebben op dubbele kinderbijslag dat ook krijgen. Zij zouden dat automatisch moeten kunnen krijgen. Daarvoor zijn aanpassingen nodig in de  Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Vooruitlopend op deze wetswijzigingen zullen ouders via een brief worden geïnformeerd. 

Op 12 maart 2024 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wetswijziging om de dubbele kinderbijslag intensieve zorg te vereenvoudigen.

Dubbele kinderbijslag bij extra kosten uitwonend kind

Maakt u veel kosten voor uw kind dat niet bij u thuis woont? Dan kunt u soms dubbele kinderbijslag krijgen. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van de kosten die u maakt voor uw kind. Het gaat om kosten voor levensonderhoud, opvoeding en onderwijs van uw kind. De SVB kan naar uw kosten vragen. Als uw kind niet thuis woont in verband met het onderwijs dat uw kind volgt dan gelden aanvullende voorwaarden

Kinderbijslag bij studiefinanciering

Als uw kind studiefinanciering kan krijgen, heeft dit geen gevolgen voor de kinderbijslag. Uw kind kan studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Dit is veranderd met ingang van het 1e kwartaal van 2020.

Uw kind heeft een bijbaan

Heeft uw kind een bijbaan? Het maakt niet uit hoeveel uw kind bijverdient. Of hoe oud uw kind is. U krijgt gewoon uw kinderbijslag. 

Sinds 1 januari 2020 mag een kind onbeperkt bijverdienen.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen van invloed zijn op de hoogte van de kinderbijslag. Het is daarom belangrijk dat u wijzigingen in uw situatie doorgeeft aan de SVB.

Kinderbijslag bij co-ouderschap

Als u en uw partner uit elkaar gaan, kan de SVB de kinderbijslag in 2 delen aan beide ouders uitbetalen

Uitbetaling eerste kinderbijslag

De kinderbijslag begint in het kwartaal na het kwartaal waarin uw kind is geboren. Is uw kind geboren in april, dan is het geboren in het 2e kwartaal. De kinderbijslag begint dan in het 3e kwartaal. De SVB betaalt de kinderbijslag als het kwartaal is afgelopen, in dit voorbeeld dus begin oktober.
Alleen als uw kind is geboren op de 1e dag van een kwartaal, krijgt u al kinderbijslag voor datzelfde kwartaal. Op de website van de SVB kunt u uitrekenen wanneer u voor het eerst kinderbijslag ontvangt