Kindermishandeling stoppen en schade beperken

Bij de aanpak van kindermishandeling ligt de nadruk op voorkomen dat het gebeurt. Als het wel gebeurt dit vroegtijdig signaleren, stoppen en de schade zoveel mogelijk beperken.

Handreiking toestemming voor hulp bij kindermishandeling

Professionals krijgen soms geen toestemming van ouder(s) om kinderen te helpen die mishandeld zijn. Het is voor professionals niet altijd duidelijk wat er dan nog mogelijk is. Daarom is een handreiking gemaakt: Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling.

De handreiking is bedoeld voor professionals die werken in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

Inzet van Signs of Safety

Voor gezinnen waar kindermishandeling voorkomt, kunnen professionals de methode Signs of Safety inzetten. Dan maakt de hulpverlener samen met het gezin een veiligheidsplan voor het kind. 

Jeugdbescherming

Is de ontwikkeling van het kind in gevaar en staan de ouder(s) niet open voor hulpverlening? Dan komt de jeugdbescherming in beeld. Om kindermishandeling te stoppen, kan de rechter kinderbeschermingsmaatregelen opleggen. 

Kindermishandeling strafbaar

De rechter kan hulpverlening aan de dader opleggen om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Het Rijk werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie onder andere aan betere opsporing en vervolging van daders. 

Tijdelijk huisverbod pleger huiselijk geweld

De burgemeester kan een tijdelijk huisverbod opleggen. Hierdoor mag een pleger van huiselijk geweld in ieder geval 10 dagen zijn woning niet betreden. In deze tijd kan hulpverlening op gang komen.

Slachtofferhulp kindermishandeling

Bureau Jeugdzorg biedt vrijwillige hulpverlening aan slachtoffers van kindermishandeling en hun ouders. Hiervoor zijn verschillende methoden (interventies) beschikbaar. Bijvoorbeeld therapie. Meer voorbeelden van interventies zijn te vinden in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut. De overheid laat onderzoeken of de gebruikte methoden goed werken via het programma Effectief werken in de Jeugdsector