Wat is het Klimaatakkoord?

Het Klimaatakkoord is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde  tegen te gaan. Het doel: de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen. Door het samen te doen ontstaat draagvlak: we hebben elkaar nodig om het doel te halen en daarom moeten zoveel mogelijk mensen en partijen achter het akkoord staan.

Maatregelen per sector

Het centrale doel van het Klimaatakkoord is om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord bevat een pakket aan maatregelen met een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak, dat de actieve steun heeft van zoveel mogelijk bijdragende partijen en waarmee het politieke reductiedoel van 49% in 2030 wordt gerealiseerd. Om deze doelstelling te behalen  hebben overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen afspraken gemaakt over welke maatregelen we de komende 10 jaar gaan nemen om de klimaatdoelen te halen. Elke sector heeft een eigen doelstelling en bijbehorende maatregelen om samen te komen tot 49% minder uitstoot. De sectoren zijn elektriciteit, industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik.

Sector overstijgende maatregelen

Sommige onderwerpen spelen in een aantal of in alle sectoren tegelijk. Daarom zijn een aantal sectoroverstijgende maatregelen vastgesteld die verder onderzocht zijn. Denk hierbij aan zaken als draagvlak en participatie, financiering, innovatie, waterstof en arbeidsmarkt en scholing. 

Internationale klimaatafspraken

Klimaatbeleid werkt alleen als andere landen ook meedoen. Daarom is het goed dat het VN-Klimaatakkoord van Parijs werd ondertekend door bijna alle landen in de wereld. In 2016 heeft staatssecretaris Dijksma het Klimaatakkoord ondertekend namens de 28 lidstaten van de EU. Om de doelen uit het akkoord te halen, hebben EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU als geheel in 2030 minimaal 40% minder zal uitstoten. Met de Nederlandse ambitie om de uitstoot met 49% is de kans groter dat we kunnen profiteren omdat wij kennis en producten kunnen exporteren naar landen die nog maatregelen moeten nemen. 

Op welk onderzoek baseert de overheid zich?

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatpanel van de Verenigde Naties, beoordeelt de wetenschappelijke onderzoeken naar klimaatverandering en volgt de wetenschappelijke discussies. Het klimaatpanel bestaat uit honderden experts van over de hele wereld en met verschillende achtergronden. Elke paar jaar publiceren zij een rapport over de laatste stand van het wetenschappelijk onderzoek. Deze rapporten zijn de basis voor het Klimaatakkoord van Parijs dat 195 landen hebben ondertekend, en voor het eigen klimaatbeleid van de meeste landen.

De effecten van de maatregelen op de CO2-uitstoot en inkomenseffecten worden geanalyseerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).