Klokkenluiders

Een klokkenluider stelt misstanden in een bedrijf of organisatie aan de kaak. Ambtenaren kunnen niet-integer gedrag melden. Een klokkenluider bij de overheid krijgt hulp bij het melden van een misstand.

Huis voor klokkenluiders

Het Huis voor klokkenluiders is een onafhankelijke instantie die vertrouwelijk advies geeft aan (potentiële) klokkenluiders. Het Huis voor klokkenluiders richt zich daarmee op alle werkenden in Nederland, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven. De taken van het Huis voor klokkenluiders zijn:

  • Advies geven aan mensen die in hun werk te maken hebben met een misstand. Of een misstand vermoeden.
  • Na een melding onderzoek naar mogelijke misstanden (laten) doen. De melder krijgt daarbij bescherming.
  • Ondersteunen van werkgevers en bijvoorbeeld vertrouwenspersonen bij het voorkomen van problemen en misstanden.

Bescherming klokkenluiders bij Rijk, Politie en Defensie

Voor rijksambtenaren en ambtenaren van politie en defensie geldt onder meer:

  • Klokkenluiders worden beschermd tegen benadeling. Klokkenluiders kunnen vinden dat ze door hun melding toch worden benadeeld. Als zij daartegen opkomen, krijgen ze een tegemoetkoming in de proceskosten als ze in het gelijk worden gesteld. Ze krijgen de proceskosten tot een maximum vergoed.
  • Klokkenluiders kunnen een vermoeden van een misstand ook melden bij een leidinggevende of vertrouwelijk bij een vertrouwenspersoon.
  • Is een klokkenluider het niet eens met de manier waarop zijn melding is afgehandeld? Dan kan hij de misstand melden bij het Huis voor Klokkenluiders. 

Voor rijkambtenaren staat dit in de CAO Rijk, voor politiepersoneel in het Besluit algemene rechtspositie politie en voor defensiepersoneel in het Algemeen militair ambtenarenreglement.