Praktijkteams: betere samenwerking overheid en praktijk in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de samenwerking tussen overheid en praktijk verbeteren. Onder andere door de inzet van praktijkteams. Deze teams helpen burgers, professionals en zorginstellingen om knelpunten in de zorg op te lossen. Bijvoorbeeld de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende zorg in een instelling en thuis. Ook zijn er teams die zich richten op het verbeteren van de gezondheid.

Overzicht praktijkteams

Op dit moment zijn er 11 praktijkteams. Praktijkteams bestaan vaak uit praktijkmensen en VWS-medewerkers.

Praktijkteam Zorg op de juiste plek

Dit praktijkteam ondersteunt zorgprofessionals en organisaties in de regio als er problemen zijn in de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende zorg in een instelling en thuis.

U kunt dit praktijkteam bereiken per telefoon, post en e-mail via Het Juiste Loket.
Twitter: @Juiste_zorgplek

Praktijkteam palliatieve zorg

Het team beantwoordt vragen van zorgprofessionals en helpt mee bij de oplossing van knelpunten in de palliatieve zorg. Bijvoorbeeld over de financiering van palliatieve zorg. Daarnaast maakt het praktijkteam de oplossingen landelijk bekend.

U kunt dit praktijkteam bereiken per telefoon, post en e-mail via Het Juiste Loket.

Taskforce Gezond Eten met Ouderen

Gezond eten is belangrijk om fit te blijven en gezond oud te worden. Dit praktijkteam verzamelde voorbeelden waar de maaltijd voor ouderen centraal staat – thuis en in zorginstellingen. Zoals de inzet van een ‘kookdame’ die samen met de bewoners de maaltijd kookt. Of een basiskookcursus waarin thuiswonende ouderen leren hoe ze eenvoudige en gezonde maaltijden moeten bereiden. Een samenvatting van de activiteiten van het team en een actieplan staan in het eindrapport Taskforce Gezond eten met ouderen.

Dit praktijkteam is bereikbaar via e-mailadres lasca@mooiemaaltijd.nl.

Het Juiste Loket

Het Juiste Loket helpt mensen die niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben. Het gaat hier om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg (Wlz).

U kunt terecht bij het Juiste Loket als u bijvoorbeeld niet weet welke instanties wanneer verantwoordelijk zijn voor de verpleging  of begeleiding van uw kind buiten het ziekenhuis. Of u wordt door verschillende zorgloketten steeds doorverwezen.
Het Loket helpt particulieren (ouders, verzorgers) en professionals zoals onderwijs- en zorgconsulenten, zorgverleners. Maar ook medewerkers van de gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Waardigheid en trots

Dit team ondersteunt verpleeghuizen met als doel de verpleeghuiszorg te verbeteren. Het team stelt eerst vast of de verhpleeghuiszorg voldoet aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Daarna kan het team helpen de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld door kennissessies, coaching en leernetwerken.

U bereikt dit praktijkteam via:

Merkbaar minder regeldruk

Dit team pakt de regeldruk in de zorg aan, zoals de hoeveelheid verplichte administratie die zorgprofessionals moeten bijhouden. Het team werkt samen met zorgprofessionals, patiënten, brancheorganisaties, zorgverzekeraars en toezichthouders.

U kunt knelpunten doorgeven aan de betrokken brancheorganisaties. Knelpunten die het ministerie van VWS moet aanpakken, kunt u melden via e-mailadres aanpakregeldruk@minvws.nl.

Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden

De alliantie wil ouderen beter beschermen tegen financiële uitbuiting zoals diefstal van geld of sieraden, pinpasfraude, misbruik van machtigingen en gedwongen testamentwijziging. De alliantie zet zich ook in voor verbeteringen in de aanpak van financiële uitbuiting.

Er nemen 20 organisaties aan deze alliantie deel (waaronder de seniorenorganisaties, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisaties, Veilig Thuis, de VNG en de Nederlandse Vereniging van Banken). Alle organisaties staan in het Startdocument Brede Alliantie ´Veilig financieel ouder worden´. Contact is mogelijk via deze organisaties.

Alles is gezondheid

Alles is gezondheid is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. Hierin maken partijen afspraken om gezamenlijk acties te ondernemen die gezondheid bevorderen. Bijvoorbeeld het opstellen van richtlijnen voor gezonde bedrijfsrestaurants. Of de aanleg van voetbalveldjes voor jongeren. De acties moeten leiden tot een gezonder en vitaler Nederland.

U bereikt dit praktijkteam via:

Interventieteam onderwijs-zorg

Dit team helpt om duurzame oplossing te vinden voor hardnekkige problemen op het gebied van onderwijs en zorg voor kinderen. Bijvoorbeeld als meerdere scholen er niet in slagen een autistisch kind passend onderwijs te bieden. Het team gaat in gesprek met partijen om te zorgen dat zij zich samen inzetten voor een oplossing.

U bereikt dit praktijkteam via:

Preventieteam

Dit team ondersteunt partijen die  preventieactiviteiten voor risicogroepen willen opzetten en financieren. Bijvoorbeeld een project waarbij mensen met gezondheidsklachten goedkoop kunnen sporten, betaald door de gemeente en een zorgverzekeraar. Gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen kunnen bij dit team terecht voor informatie en hulp.

U bereikt dit praktijkteam via:

Zorgpact

Het Zorgpact stimuleert samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten, zodat zij beter kunnen reageren op veranderingen in de zorg. Denk aan technologische vernieuwingen, personeelstekort en vergrijzing Ook organiseert dit team bijeenkomsten om regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden te stimuleren.

U bereikt het team Zorgpact via: