Wat moet ik als zorgaanbieder regelen om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders tot goede zorg, openheid over fouten en incidenten en de bereidheid daarvan te leren. Daarnaast verplicht de Wkkgz zorgaanbieders tot een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening. Hiervoor moet u een aantal dingen regelen.

Voorschriften uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De belangrijkste verplichtingen zijn:

 • Systeem voor veilig melden van incidenten

  Uw medewerkers moeten binnen de eigen organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening op veilige manier kunnen melden. Denk aan de melding van (bijna-)ongelukken door een ingewikkelde werkwijze. Of aan medische technologie die niet goed functioneert of wanneer zorgverleners technologie niet goed gebruiken. Doel is dat collega’s zulke ervaringen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren. U mag zelf bepalen op welke manier u dit organiseert.
 • Controleren functioneren zorgverlener voor indiensttreding

  Vanaf 2016 moet u het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener onderzoeken, voordat u hem of haar aanneemt. Voor nieuwe medewerkers in de langdurige zorg en de intramurale geestelijke gezondheidszorg geldt een extra voorwaarde. Ze moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen tonen.  Meer weten? Kijk dan op de pagina Hoe controleer ik het arbeidsverleden van mijn nieuwe zorgverlener (vergewisplicht)?
 • Meldplicht bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Ontslaat u een zorgverlener vanwege ernstig disfunctioneren? Dan moet u dit melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook moet u  alle geweldsincidenten (zoals mishandeling) tegen patiënten melden bij de IGJ. De IGJ kijkt dan welke maatregelen u moet nemen om te voorkomen dat het weer gebeurt.
 • Extra informatieplicht

  Uw patiënten hebben het recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan in de gegeven zorg. Bijvoorbeeld als artsen een fout hebben gemaakt tijdens een operatie. U moet zo’n fout met de patiënt bespreken en hiervan een aantekening maken in het patiëntendossier. Ook moet u een patiënt informeren over de kwaliteit van uw zorgverlening wanneer een patiënt daarom vraagt. Denk aan vragen over hoe vaak u een bepaalde ingreep heeft uitgevoerd en met welke resultaten.
 • Klachtenfunctionaris

  U moet een klachtenfunctionaris hebben die gratis is voor uw patiënten. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij de patiënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.
 • Geschilleninstantie

  Sinds 2017 moet elke zorgaanbieder zich hebben aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Organisaties van patiënten en zorgaanbieders zijn druk doende om geschilleninstanties op te richten. De minister van Volksgezondheid, welzijn en Sport (VWS) moet de geschilleninstantie erkennen. De erkenningseisen staan in de Uitvoeringsregeling Wkkgz.

  Op de website Geschilleninstantieszorg.nl van het CIBG vindt u de aanvraagprocedure voor erkenning van de geschilleninstantie. ook vindt u er een overzicht van erkende geschilleninstanties. Wanneer de minister een geschilleninstantie heeft erkend, kunt u zich daarbij aansluiten. U voldoet dan aan de eis uit de wet.
 • Overeenkomsten

  Elke zorgaanbieder moet sinds 2017 een schriftelijke overeenkomst hebben met alle zorgverleners die voor hem werken. Hierin staan eisen waaraan de zorgverlener moet voldoen. Zo kunt u instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten. Voor medewerkers in loondienst is de arbeidsovereenkomst voldoende.

Bekijk het overzicht van alle verplichtingen vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Huidige klachtenprocedures

Veel zorgaanbieders hebben al een klachtensysteem of een werkwijze om veilig incidenten te melden. Als dit goed werkt en het aan de nieuwe wet voldoet, hoeft u als zorgaanbieder niets te veranderen. Wel adviseert de overheid om te kijken of de klachtafhandeling beter kan. Zorg dat u de klachten en incidenten voldoende gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.