Hoe kan ik een klacht indienen over school?

Een klacht over een school in het basisonderwijs, voortgezet of speciaal onderwijs dient u eerst in bij de leerkracht of docent van uw kind. Of bij de schoolleiding. U kunt ook terecht bij het schoolbestuur of de klachtencommissie van de school.

Klachtenregeling school

Elke school moet een klachtenregeling voor ouders en personeel hebben. Hierin staat hoe de school met klachten omgaat. Scholen proberen klachten zo veel mogelijk zelf op te lossen. In de schoolgids of op de website van de school vindt u meer informatie over de klachtenregeling.

Bespreek uw klacht altijd eerst met degene die er direct bij betrokken is. Vraag de directie van de school eventueel om te bemiddelen. Ook kunt u het schoolbestuur inschakelen. Biedt dit geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Klachtencommissie school

Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Informatie over de klachtencommissie vindt u in de schoolgids van de school.

Landelijke of regionale klachtencommissies onderwijs

Heeft de school waarover u een klacht wilt indienen geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. Ook is er een geschillencommissie passend onderwijs.

Inspectie van het onderwijs (IvhO) informeren

U kunt een kopie van uw klacht melden bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). De inspectie behandelt uw klacht niet, maar krijgt zo wel een beter beeld van de school. Eventueel kan de inspectie de klacht gebruiken bij het toezicht op de school.

Vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs

Bij een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs kunt u terecht met een klacht over:

  • seksueel misbruik en seksuele intimidatie;
  • discriminatie en radicalisering;
  • ernstig fysiek geweld;
  • grove pesterijen.

De vertrouwensinspecteur behandelt de klacht niet zelf. Hij geeft advies en begeleidt u als u een klacht wilt indienen of aangifte wilt doen. Hij onderneemt geen actie zonder uw instemming. De klacht dient u in bij de klachtencommissie van de school.

Bij (een vermoeden van) seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Het LAKS, speciaal voor scholieren

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren. Het LAKS organiseert verschillende activiteiten, informeert en vertegenwoordigt scholieren. Kijk voor meer informatie op LAKS.nl of bel 030 7900 910 (van maandag tot en met donderdag tussen 10:00 uur en 17:00 uur).