Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind schorsen of van school sturen?

Een middelbare school mag uw kind maximaal een week schorsen. Uw kind heeft dan tijdelijk geen toegang tot de school of tot bepaalde lessen. Een school mag uw kind ook van school sturen. Schorsen en van school sturen zijn ordemaatregelen. De school moet altijd goed onderbouwen of er voor aanleiding is.

Regels schorsing en van school sturen

Als de school een leerling wil schorsen, moet de school zich houden aan een aantal regels. De ouders moeten bijvoorbeeld bezwaar kunnen maken. De regels over schorsen en van school sturen staan in artikel 8.14 en 8.15 van de Wet op het voortgezet onderwijs 2020.

Besluit van school sturen

Wil de school uw kind van school sturen? Dan moet de school eerst naar uw verhaal luisteren en naar dat van de leraar of mentor. Ook moet de school met de Inspectie van het Onderwijs overleggen.

Zijn de resultaten van uw kind onvoldoende? Dan mag de school uw kind alleen aan het einde van het schooljaar wegsturen.

Bezwaar maken

Wil de school uw kind van school sturen? Dan moet het schoolbestuur u schriftelijk de reden hiervoor uitleggen. Ook krijgt u informatie over de adviezen en rapporten die zijn gebruikt bij het besluit om uw kind van school te sturen. U kunt dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Daarop moet het schoolbestuur weer binnen 4 weken een nieuwe beslissing nemen.

Tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift mag de school uw kind de toegang tot school weigeren.

Naar de Geschillencommissie of rechter

Blijft de school bij het besluit uw kind weg te sturen? Dan kunt u naar de Geschillencommissie passend onderwijs stappen. Of u legt de zaak voor aan de rechter. Dat is de bestuursrechter als het gaat om een openbare school. En de civiele rechter als uw kind naar een bijzondere school gaat. Bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Bij de rechtszaak heeft u een advocaat nodig.

Eerst nieuwe school zoeken

Wordt uw kind van school gestuurd? Dan moet de school een andere school zoeken voor uw kind. Uw kind is leerplichtig. De school mag uw kind pas definitief van school sturen als een nieuwe school bereid is uw kind toe te laten.

Wettelijke regels wegsturen

Meer informatie over de regels over schorsing en het van school sturen van leerlingen vindt u in de schoolgids. De wettelijke regels staan in artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs en in de artikelen 13 en 14 van het Inrichtingsbesluit WVO.