Ontwikkeling Lelystad Airport

In 2020 gaat Lelystad Airport open voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen rond de Middellandse Zee. Lelystad Airport neemt samen met Eindhoven Airport een deel van het vliegverkeer van Schiphol over. Zo ontstaat op Schiphol ruimte voor zakelijk verkeer en intercontinentale vluchten die van groot belang zijn voor de concurrentiepositie van Nederland en daarmee voor onze welvaart. 

Uitgangspunten vliegroutes

De vliegroutes van en naar Lelystad Airport zijn ontworpen binnen de huidige indeling van het luchtruim. Daarbij wordt rekening gehouden met de drukke routes van en naar Schiphol. En met een deel van het luchtruim dat het ministerie van Defensie gebruikt om te oefenen voor militaire missies.

De routes zijn zo ontworpen dat ze in alle omstandigheden veilig te vliegen zijn. De aangegeven hoogtes zijn minimale hoogtes. In de praktijk mogen vliegtuigen vaak eerder naar grotere hoogte stijgen of later hun daling inzetten. Bij het ontwerp van de vliegroutes staat de veiligheid altijd voorop. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat zo min mogelijk mensen geluidshinder ervaren.

In 2014 heeft de Alderstafel Lelystad advies uitgebracht over de vliegroutes met de volgende uitgangspunten:

  • Het zo veel mogelijk vermijden van vliegen over woonkernen.
  • Een vlieghoogte van ten minste 6000 voet boven Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland.
  • Een vlieghoogte van ten minste 3000 voet boven Natura 2000-gebieden. Dit gaat om gebieden relatief dicht bij de luchthaven, zoals de Oostvaardersplassen.

De eerste jaren

Lelystad Airport heeft 1 start- en landingsbaan die in de aanloop naar de opening wordt verlengd en verbreed. Deze baan wordt in 2 richtingen gebruikt. De richting voor aankomst of vertrek is afhankelijk van de windrichting.  

In de eerste jaren breidt het aantal vluchten op Lelystad Airport zich geleidelijk uit naar maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn gemiddeld 27 starts en landingen per dag. Dat is het maximaal aantal vliegbewegingen dat voor Lelystad Airport mogelijk is bij de huidige indeling van het luchtruim.

De start- en landingsbaan mag van 6.00 uur tot 23.00 uur worden gebruikt, met een uitloop tot uiterlijk 24.00 uur bij vertragingen.

Lelystad Airport na 2023

De komende jaren wordt hard gewerkt aan een herindeling van het luchtruim. Dat gebeurt om de hinder voor de omgeving te verkleinen en de capaciteit en efficiëntie van het luchtruimgebruik veilig te verhogen. Die herindeling is naar verwachting niet eerder klaar dan in 2023. Omdat dan ook de drukke routes van en naar Schiphol wijzigen, ontstaat ruimte om de routes van en naar Lelystad voor omwonenden gunstiger (hoger) in te passen. Daarmee ontstaat voor Lelystad Airport ruimte om door te groeien naar 25.000 en op termijn maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar. 

Vervolgstappen in besluitvorming

In het vervolgproces is nog een aantal belangrijke stappen te zetten om openstelling van de luchthaven voor vakantievluchten (groothandelsverkeer) op Lelystad Airport mogelijk te maken. De openstelling is dan resultaat van een zorgvuldige besluitvorming waarbij de planning voorziet in opening van de luchthaven na afronding van alle procedures.

Het vervolgproces heeft 3 sporen:

  • Van Actualisatie Milieueffectrapport (MER) naar partiële herziening Luchthavenbesluit (LHB).
  • Formele vaststelling routes.
  • Voorbereidingen Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Commandant Luchtstrijdkrachten (CLSK).

Het vervolgproces startte op 21 februari jl. met het aanbieden van de brief aan de Tweede Kamer met het besluit van de minister over de aansluitroutes en het geactualiseerde milieueffectrapport (MER). Dit MER is voor advies naar de Commissie voor de MER gestuurd. Een schematische weergave van het vervolgproces vindt u in het document Werkproces Lelystad Airport 2018-2020. 

Documenten