Toezicht op de Mededingingswet

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of bedrijven de concurrentie beperken. Bij overtreding van de Mededingingswet kan de ACM een boete of andere straf opleggen.

Gevolgen overtreden Mededingingswet

Bedrijven overtreden de Mededingingswet als zij kartelafspraken maken of hun economische machtspositie misbruiken. Bedrijven moeten grote fusies en overnames melden bij de ACM.

Als een bedrijf de Mededingingswet overtreedt kan de ACM:

  • een boete opleggen. Bedrijven moeten deze binnen 6 weken betalen;
  • een dwangsom opleggen. Een dwangsom is bedoeld om een bedrijf de regels te laten naleven. De boete loopt op naarmate de periode langer is;
  • een 'bindende aanwijzing tot naleving van de wet' opleggen. De ACM kan bedrijven verplichten om iets te doen of na te laten. Bedrijven riskeren een boete of dwangsom, als zij zich niet aan die aanwijzing houden;
  • een toezegging van een bedrijf bindend verklaren. In een toezegging beloven partijen bijvoorbeeld om te stoppen met een bepaalde gedraging. De ACM kan dan geen boete of dwangsom meer opleggen.

De boete kan voor bedrijven oplopen tot € 900.000. Of tot 10% van de jaaromzet (als die omzet hoger is dan € 9 miljoen). Bestuurders en leidinggevenden kunnen een boete krijgen tot € 900.000.

Klacht indienen bij de ACM

Als ondernemers vermoeden dat een bedrijf de Mededingingswet overtreedt, kunnen zij een tip indienen bij de ACM. Consumenten kunnen hun tip doorgeven via ConsuWijzer.

Europees mededingingsrecht

De Mededingingswet is gebaseerd op het Europese mededingingsrecht. Op de Europese mededingingsregels wordt toezicht gehouden door de ACM en de Europese Commissie.

Stroomlijningswet: beter toezicht door ACM

Met de Stroomlijningswet zijn de regels voor de bevoegdheden en werkwijze van de ACM gestroomlijnd en vereenvoudigd. Zo kan de ACM beter en efficiënter toezicht houden.