Mensenrechten Nederland

De mensenrechten in Nederland zijn beschermd door nationale wetten en internationale verdragen. Toch kunnen mensenrechten soms onder druk komen te staan. Ontwikkelingen in de ict bijvoorbeeld kunnen een bedreiging vormen voor de de privacy van burgers.

Mensenrechten beschermen in Nederland

De Rijksoverheid speelt een actieve rol in de bescherming van mensenrechten in Nederland. Zo is bescherming van privacy een mensenrecht. Ontwikkelingen in de ict kunnen dit recht in gevaar brengen. De overheid bekijkt daarom voortdurend of nieuw beleid of regelgeving nodig is om mensenrechten beter te beschermen.

In het Nationaal Actieplan Mensenrechten staat op welke manieren de overheid de mensenrechten in Nederland beschermt en bevordert.

Mensenrechten in de Nederlandse Grondwet

In Nederland staan veel mensenrechten in hoofdstuk 1 van de Grondwet. Deze rechten heten ook wel ’grondrechten’. Een bekend voorbeeld is artikel 1 van de Grondwet. Daarin staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. Dit artikel is verder uitgewerkt in aparte gelijkebehandelingswetgeving, zoals de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).

Internationale afspraken en verdragen over mensenrechten

Nederland is partij bij internationale afspraken en verdragen over mensenrechten. Veel van deze afspraken komen voort uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

Nederland heeft de volgende mensenrechtenverdragen ondertekend en geratificeerd: