Stagepact mbo 2023-2027

De overheid wil dat stage lopen voor alle studenten in het mbo een positieve en veilige ervaring is.  In de praktijk blijkt dat veel mbo-studenten vinden dat ze geen goede begeleiding krijgen tijdens de stage. En ervaren ze nog te vaak stagediscriminatie. Samen met alle betrokken vertegenwoordigers van studenten, scholen en werkgevers wil de overheid dit verbeteren. In het Stagepact MBO 2023-2027 staan alle doelen en maatregelen om dit te bereiken.

Stagepact MBO 2023-2027

Met het Stagepact willen de ondertekenaars van het Stagepact bereiken dat:

  • alle studenten tijdens een stage of leerbaan beter worden begeleid;
  • er geen stagediscriminatie meer is;
  • er voldoende stageplaatsen zijn;
  • dat studenten een passende vergoeding krijgen.

In het Stagepact staan alle afspraken en maatregelen uitgewerkt om deze doelen te bereiken. Het Stagepact startte in februari 2023 en loopt tot eind december 2027, en is onderdeel van de Werkagenda mbo.

De afspraken en maatregelen uit het Stagepact gelden voor studenten die een beroepsopleidende leerweg (bol) of een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. Ook geldt het Stagepact voor bekostigde en niet-bekostigde scholen.

Een goede, positieve en veilige
mbo-stage voor iedereen.

Dat is waar we voor gaan.

Met het Stagepact zorgen bedrijven
en scholen samen...

voor voldoende stageplaatsen,
goede begeleiding, passende vergoedingen...

en een stage zonder stagediscriminatie.

Zo werken we samen aan de best
mogelijke leerervaring in de praktijk.

Kijk wat jij kunt doen op rijksoverheid.nl.

Doelen in het Stagepact

In het Stagepact staan 4 doelen centraal. Deze doelen zijn verder uitgewerkt in afspraken en maatregelen. Een kort overzicht van de belangrijkste afspraken en maatregelen per doel:

Doel: verbeteren van stagebegeleiding

Met het Stagepact willen de ondertekenaars bereiken dat studenten tevredener zijn over de begeleiding tijdens de stage of leerbaan. Het gaat dan om de begeleiding door school en door het leerbedrijf.

Doel: stagediscriminatie uitbannen

Iedere student heeft recht op een veilige eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Een van de doelen van het stagepact is het uitbannen van stagediscriminatie. In het Stagepact spreken betrokken partijen af hoe ze stagediscriminatie (h)erkennen, voorkomen en aanpakken.

Doel: zorgen voor voldoende stages

Alle partijen hebben afgesproken dat er nu en in de toekomst voldoende stageplaatsen en leerbanen voor studenten zijn.  Deze stageplekken en leerbanen zijn goed vindbaar voor de studenten.

Doel: een passende vergoeding

Partijen spreken af dat studenten een passende vergoeding krijgen voor de stage. De vergoeding moet minimaal alle kosten dekken, die een student maakt om stage te lopen bij een bedrijf. Bovenop deze onkostenvergoeding stimuleren de overheid en VNO-NCW / MKB Nederland werkgevers om een passende stagevergoeding te geven aan bol-studenten.

Doelen uit stagepact jaarlijks gevolgd

In het Stagepact spreken ondertekenaars verder af dat jaarlijks wordt gekeken of de doelen behaald zijn. Dit gebeurt op basis van een vastgestelde set van indicatoren. De indicatoren worden gecontroleerd aan de hand van verschillende onderzoeken. Jaarlijks stuurt OCW een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer.

Hulpmiddelen voor scholen

Scholen kunnen met de Toolbox aanpak stagediscriminatie, de Checklist, de Handreiking Aan de slag met stagediscriminatie van studenten met een functiebeperking en het Stappenplan Stagematching een aanpak tegen stagediscriminatie ontwikkelen.