Hoe kan ik als ouder bij de school betrokken zijn?

U kunt als ouder op verschillende manieren betrokken zijn bij de school van uw kind. Op de basisschool kunt bijvoorbeeld meegaan met schoolreisjes of leesouder worden. Op de middelbare school en op het mbo kunt u helpen bij studie- en beroepskeuze. Meepraten over het schoolbeleid kan door lid te worden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad.

Ouderparticipatie op school

De betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind verschilt per onderwijstype:

 • Basisonderwijs

  In het basisonderwijs zijn ouders over het algemeen zeer betrokken bij de school van hun kind. De scholen doen vaak een beroep op de ouders. Bijvoorbeeld bij buitenschoolse activiteiten als schoolreisjes, of als leesouder.
 • Voortgezet onderwijs

  Op de middelbare school zijn de kinderen wat ouder. De afstand tussen ouders en scholen is daardoor groter. Het is belangrijk dat ouders kinderen ondersteunen en het belang van onderwijs onderstrepen. Ook kunnen ouders helpen bij de studiekeuze van hun kinderen.
 • Mbo

  Ook als je kind al naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaat, blijft ouderbetrokkenheid belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan je kind helpen met de loopbaanoriëntatie en beroepskeuze. Ook spelen ouders een belangrijke rol in de strijd tegen schoolverzuim en uitval.

Verwachting van de school

Scholen moeten een heldere visie hebben hoe zij de samenwerking met u willen vormgeven. Een school mag van u verwachten dat:

 • u de school informeert over belangrijke ontwikkelingen (van uw kind) thuis;
 • u thuis zorgt voor een stimulerende leeromgeving: zoals een rustige plek waar uw kind huiswerk kan maken;
 • u op een opbouwende manier met de school samenwerkt in het belang van uw kind.

Lid worden medezeggenschapsraad (MR)

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR). Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over het beleid, zoals het schoolplan of het schoolreglement. Om lid te worden van de MR moet u gekozen worden. In het MR-reglement van de school staat hoe de verkiezing verloopt.

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs gelden andere regels voor medezeggenschap.

Lid worden ouderraad

Veel basisscholen hebben naast een MR ook een ouderraad. In de ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad kan de MR adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders belangrijk zijn. Ook kan de ouderraad de MR vragen een advies door te geven aan het schoolbestuur. De leden van de ouderraad worden door en uit de ouders gekozen. Ook mbo-scholen kunnen een ouderraad hebben.