Waar dien ik een klacht in over een mbo-instelling?

Elke mbo-instelling heeft een loket (toegankelijke faciliteit)  waar je met je klachten of geschillen met de school terecht kunt. Dit is een fysiek of een digitaal loket. Ook kun je terecht bij de Inspectie van het Onderwijs als je te maken hebt met pesten, geweld of misbruik.

Een geschil of een klacht

Bij een geschil gaat het om een (schriftelijke) beslissing van de mbo-instelling waar je het niet mee eens bent. Bij een klacht ben je meestal niet tevreden over de manier van handelen van (een medewerker van) een mbo-instelling. Het loket van de mbo-instelling beoordeelt of het om een klacht of om een geschil gaat. Of beiden. En zorgt ervoor dat jouw klacht en/of geschil bij de juiste commissie terechtkomt.  

Bezwaar maken tegen een beslissing van een mbo

Als je het niet eens bent met een schriftelijke beslissing van de mbo-instelling, dan kun je bezwaar maken. Bijvoorbeeld als je niet eens bent dat je niet bent toegelaten tot de opleiding. Of als je bent verwijderd. Je kunt je bezwaar bij het loket van de instelling indienen. Dit moet binnen 6 weken na de datum van de beslissing. Het loket zorgt ervoor dat jouw bezwaar bij een geschillenadviescommissie terecht komt. De geschillenadviescommissie brengt een advies uit over jouw bezwaar.

De geschillenadviescommissie behandelt ook geschillen die gaan over het maken, wijzigen of uitvoeren van extra ondersteuningsafspraken omdat je een handicap of chronische ziekte hebt.

Geschillen over examens, tentamens en het bindend studieadvies mbo

Ben je het niet eens met een beslissing over examens en tentamens, dan kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Dit moet binnen twee weken na de datum van de beslissing. Je kunt dan een schriftelijk bezwaar (beroepschrift) indienen bij het loket van de instelling. Zij zetten de procedure bij de Commissie van Beroep in gang.

De Commissie van Beroep oordeelt over beslissingen van de examencommissie of examinatoren. Iedere mbo-instelling moet een Commissie van Beroep voor de examens hebben. Een mbo-instelling kan ook samen met andere mbo-instellingen een Commissie van Beroep voor de examens hebben.

Ook als je het niet eens bent met het bindend studieadvies, kun je in beroep bij de Commissie van Beroep. Dit moet binnen twee weken nadat je het advies hebt gekregen.

Klacht over de school

Je kunt een klacht over het gedrag van een docent hebben of over een beslissing van het schoolbestuur. Bespreek de klacht dan eerst met de docent of met de schoolleiding. Kom je er samen niet uit, dien dan een klacht in bij het klachtenloket van de school. Zij zorgen ervoor dat jouw klacht bij een klachtencommissie terecht komt. Heeft de school geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt klachten van:

  • studenten (ook aankomende studenten, vroegere studenten en examendeelnemers);
  • het personeel van de mbo-instelling;
  • andere betrokkenen bij het onderwijs of het praktijkdeel van de opleiding.

Het klachtrecht geldt voor alle bekostigde mbo -instellingen. Dat zijn roc’s, aoc’s en vakinstellingen, voor de beroepsopleidingen en de opleidingen educatie (inclusief vavo). 

De regeling voor klachten en geschillen

In het studentenstatuut van de mbo-instelling staat beschreven hoe klachten en geschillen worden afgehandeld. Hierin staat onder andere hoe je een klacht, bezwaar of beroep kunt indienen en welke reactietermijnen er zijn.

Je kunt ook bij de vertrouwenspersoon van de instelling informeren hoe je een klacht indient. In de onderwijs- en examenregeling staat wie de vertrouwenspersoon is.

Klacht over pesten, geweld en misbruik

Heb je een klacht over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, ernstig lichamelijk geweld of geestelijk geweld (pesten)? Dan kun je ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

Kopie klacht of bezwaar naar Inspectie van het Onderwijs

Je kunt een kopie van de klacht of het bezwaar sturen naar de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie kan bij een volgend bezoek aan de onderwijsinstelling alerter zijn op de problemen die u opmerkt. Als er meer meldingen over hetzelfde probleem zijn, kan de inspectie een onderzoek starten naar die instelling.