Waar dien ik een klacht in over een mbo-instelling?

Een klacht over een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunt u indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Heeft uw onderwijsinstelling geen klachtenregeling? Dan kunt u uw klacht bij het bestuur van de instelling indienen. Klachten over examens en tentamens moet u bij de examencommissie indienen. De Inspectie van het Onderwijs ontvangt graag een kopie van uw klacht.

Klachtencommissie en klachtenregeling

In het mbo zijn besturen van instellingen niet wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. De meeste onderwijsinstellingen beschikken wel over een klachtenregeling. De klachtenregeling staat meestal in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de instelling.

Hierin staat ook wie in de klachtencommissie zit. En hoe u een klacht kunt indienen en welke reactietermijnen er zijn. U kunt ook bij de vertrouwenspersoon van de instelling informeren hoe de klachtenprocedure verloopt. De naam van de vertrouwenspersoon staat in de OER.

Klachten over examens en tentamens bve

Klachten over examens en tentamens dient u eerst in bij de examencommissie. Daarna kunt u terecht bij de Commissie van Beroep voor de examens. De Commissie van Beroep voor de examens oordeelt over beslissingen van de examencommissie en van examinatoren. Iedere instelling moet deze commissies hebben.

De examencommissie bestaat meestal uit mensen van de instelling zelf. In de Commissie van Beroep voor de examens mogen wel mensen van de instelling zitten. Maar zij mogen geen deel uitmaken van het bevoegd gezag en geen lid zijn van de examencommissie.

Een instelling kan ook samen met andere instellingen een Commissie van Beroep voor de examens instellen. In de OER leest u meer over hoe u een klacht indient.

Kopie klacht of bezwaar naar Inspectie van het Onderwijs

U kunt een kopie van uw klacht of bezwaar sturen naar de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie kan bij een volgend bezoek aan de onderwijsinstelling alerter zijn op de problemen die u signaleert. Als er meer meldingen over hetzelfde probleem zijn, kan de inspectie een onderzoek starten naar die instelling.

Klacht via vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs

Heeft u een klacht over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, ernstig lichamelijk geweld of geestelijk geweld (pesten)? Dan kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.