Waar dien ik een klacht in over een mbo-instelling?

Een klacht over een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunt u indienen bij een klachtencommissie, examencommissie of de Onderwijsinspectie. Waar u moet zijn, hangt af van uw klacht.

Het klachtrecht geldt voor alle bekostigde mbo- instellingen. Dat zijn roc’s, aoc’s en vakinstellingen, voor de beroepsopleidingen en de opleidingen educatie (inclusief vavo). 

Klacht over de school

U kunt een klacht over het gedrag van een docent hebben of over een beslissing van het schoolbestuur. Bespreek dat dan eerst met de docent of met de schoolleiding. Als u er samen niet uit komt, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Heeft de school geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt klachten van:

  • studenten (ook aankomende studenten, vroegere studenten en examendeelnemers);
  • het personeel van de mbo-instelling;
  • andere betrokkenen bij het onderwijs of het praktijkdeel van de opleiding.

Klachtenregeling

De klachtenregeling staat meestal in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de instelling. Hierin staat onder andere:

  • wie in de klachtencommissie zit;
  • hoe u een klacht kunt indienen;
  • welke reactietermijnen er zijn.

U kunt ook bij de vertrouwenspersoon van de instelling informeren hoe u een klacht indient. De naam van de eventuele vertrouwenspersoon staat in de OER.

Klacht over examens en tentamens mbo

Klachten over examens en tentamens dient u eerst in bij de examencommissie. Daarna kunt u terecht bij de Commissie van Beroep voor de examens. Deze commissie oordeelt over beslissingen van de examencommissie en van examinatoren. Iedere instelling moet een Commissie van Beroep hebben. In de onderwijs- en examenregeling (OER) leest u meer over hoe u een klacht indient.

Een instelling kan ook een gezamenlijke  Commissie van Beroep voor de examens hebben met andere instellingen.

Klacht over pesten, geweld en misbruik

Heeft u een klacht over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, ernstig lichamelijk geweld of geestelijk geweld (pesten)? Dan kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

Kopie klacht of bezwaar naar Inspectie van het Onderwijs

U kunt een kopie van uw klacht of bezwaar sturen naar de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie kan bij een volgend bezoek aan de onderwijsinstelling alerter zijn op de problemen die u opmerkt. Als er meer meldingen over hetzelfde probleem zijn, kan de inspectie een onderzoek starten naar die instelling.