Beschermde natuurgebieden

Nederland heeft verschillende soorten beschermde natuurgebieden, zoals Nationale Parken, Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. Verschillende wetten en regels beschermen deze gebieden.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Nationale Landschappen

Nederland heeft 21 Nationale Landschappen. Elk met z'n eigen  unieke combinatie van cultureel erfgoed en natuur. Mensen leven, werken en recreëren in Nationale Landschappen.

Bescherming wetlands

Nederland heeft in totaal ruim 1.000.000 hectare aan wetlands, zoals moerassen, vennen en veen- of plasgebieden. Voorbeelden hiervan zijn de Waddenzee, het IJsselmeergebied en de Biesbosch. Wetlands worden beschermd door het internationale Ramsar-verdrag. Het zijn ook Natura 2000-gebieden en zijn daardoor beschermd door de Wet natuurbescherming.

Beschermde natuurmonumenten

De gebieden die waren aangewezen als beschermd natuurmonument op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, zijn per 1 januari 2017 vervallen op grond van de Wet natuurbescherming. Sommige van deze gebieden overlapten met Natura 2000.

Nationale Parken

Nederland heeft 21 Nationale parken. Nationale Parken zijn aangewezen op basis van de Wet Natuurbescherming. Het gaat om gebieden die:

  • minimaal 1.000 ha beslaan;
  • één of meer natuurkernen hebben;
  • specifieke en te onderscheiden warden kennen;
  • van grote schoonheid zijn;
  • en opengesteld zijn voor bezoekers.

De minister van LNV heeft in oktober 2018 Nieuw Land in Flevoland als 21e park aangewezen. Samen vertellen de Nationale Parken het verhaal van de Nederlandse natuur.

Parken, provincies, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties en Rijk werken samen om de kwaliteiten van de Nationale Parken in Nederland te beschermen en behouden.

Bescherming Waddenzee

Het waddengebied is een internationaal natuurgebied van onschatbare waarde. Niet alleen voor Nederland, Duitsland en Denemarken, maar ook voor Arctische en Afrikaanse gebieden. Elk jaar verblijven er ruim 12 miljoen trekvogels in de Waddenzee om op sterkte te komen. De Waddenzee heeft de hoogst denkbare beschermingsstatus als grootste natuurlijk Wetland van Europa.

De natuur in het waddengebied wordt beschermd door:

Verder is de Waddenzee onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het gebied staat ook op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De duinen van de eilanden Texel en Schiermonnikoog zijn aangewezen als Nationaal Park.

Bescherming Noordzee

De Noordzee is een rijke natuurlijke bron voor economische activiteiten en andere vormen van menselijk gebruik. Maar niet alles kan overal want de natuur dient beschermd te worden en de ruimte op de Noordzee is beperkt. Bovendien is de Noordzee ook de leefomgeving van veel soorten zeeleven. Bodemleven, vissen, zeezoogdieren en zeevogels vormen in samenhang met hun leefomgeving het ecosysteem van de Noordzee. Het menselijk gebruik van de Noordzee mag de draagkracht van dit systeem niet te boven gaan.

Er zijn dus verschillende belangrijke redenen om het gebruik van de Noordzee te regelen:

  • combineren van gebruiksfuncties die binnen dezelfde ruimte goed samengaan;
  • scheiden van gebruiksfuncties die elkaar hinderen of schade kunnen berokkenen;
  • beperken of zelfs weren van gebruiksfuncties in gebieden en/of omstandigheden waarin ze het ecosysteem te sterk onder druk zetten.

Op de website van het Noordzeeloket staat meer informatie over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert. En over hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld.