Benoeming regeringscommissaris Omgevingswet

Hoogleraar Kars de Graaf wordt de eerste regeringscommissaris Omgevingswet. Hij gaat de nieuwe functie vervullen per 1 januari 2024, tegelijk met de inwerkingtreding van het nieuwe wettelijke stelsel. De regeringscommissaris Omgevingswet draagt bij aan het bewaken en borgen van de kwaliteit en eenheid van het stelsel. Met de Omgevingswet wordt de wet- en regelgeving van het omgevingsrecht gebundeld in één stelsel.

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het instellen van de functie van regeringscommissaris Omgevingswet en De Graaf hiervoor te benoemen.

De regeringscommissaris bevordert dat de potentie van het stelsel optimaal wordt benut en doet voorstellen voor doorontwikkeling. Gelet daarop heeft de regeringscommissaris ook de taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren over belangrijke ontwikkelingen rondom het stelsel van de Omgevingswet.

De instelling van de regeringscommissaris vloeit voort uit aanbevelingen van de voormalige Integrale Adviescommissie Omgevingswet en uit toezeggingen aan het parlement. De werving heeft plaatsgevonden in een openbare procedure op basis van een profielschets.

Kars de Graaf is verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid. Hij is deskundig op het terrein van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht, waaronder de Omgevingswet. Naast zijn functie als regeringscommissaris Omgevingswet blijft hij verbonden aan de juridische faculteit in Groningen.