Mag ik ontslagen worden als ik 65 jaar word?

U mag uw ontslag pas krijgen als u de AOW-leeftijd bereikt. Sinds 1 januari 2013 is dat later dan op uw 65e. Staat in uw cao of arbeidsovereenkomst dat u ontslagen wordt op uw 65e verjaardag? Dan is dit in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl). U kunt de rechter dan vragen uw ontslag ongedaan te maken.

Ontslag voor AOW-leeftijd ongedaan maken

Wordt u op uw 65e ontslagen en u bent het daar niet mee eens? Dan moet u binnen 2 maanden de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken. In plaats daarvan kunt u ook een verzoek indienen voor een financiële vergoeding. De rechter bepaalt de hoogte hiervan.

Bij uitzondering wel ontslag voor AOW-leeftijd

Ontslag eerder dan de AOW-leeftijd mag alleen als daar een goede reden voor is. Dit heet objectieve rechtvaardiging. Bijvoorbeeld brandweerlieden kunnen eerder hun ontslag krijgen om hun veiligheid en gezondheid te beschermen. Het College voor de Rechten van de Mens beoordeelt of iemand voor zijn AOW-leeftijd mag worden ontslagen. Ook de rechter kan dit beoordelen.

Doorwerken na AOW-leeftijd

Als u langer doorwerkt na de AOW-leeftijd, dan gelden er speciale ontslagregels.